C&E 3-way distributor MW10230 Scheda Tecnica

Codici prodotto
MW10230
Pagina di 2
 
                           
 
 
 
 
 
 
 
Rozbočka do autozásuvky 12 V
                          
 
 
Obj. č. 85 52 02          
– 2 zásuvky 
Obj. č. 85 52 03           
– 3 zásuvky 
Obj. č. 85 52 04        
– 4 zásuvky 
 
            
 
 
 
 
 
Vážení zákazníci, 
d
ě
kujeme Vám za Vaši d
ů
v
ě
ru a za nákup rozbo
č
ky do autozásuvky 12 V.  
Tento návod k obsluze je sou
č
ástí výrobku. Obsahuje d
ů
ležité pokyny k uvedení p
ř
ístroje                       
do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek p
ř
edáte jiným osobám, dbejte na to, abyste                      
jim odevzdali i tento návod.  
Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv p
ř
e
č
íst! 
 
 
 
 
 
 
 
 
Účel použití 
Tato rozbo
č
ka slouží k rozší
ř
ení po
č
tu 12 V zásuvek prost
ř
ednictvím autozásuvky v automobilech.  
Obj. 
č
. 85 52 02 
 
2 standardní zásuvky (DIN ISO 4165) 
Obj. 
č
. 85 52 03 
 
3 standardní zásuvky (DIN ISO 4165) a 1 zásuvka autozapalova
č
Obj. 
č
. 85 52 04 
 
4 standardní zásuvky (DIN ISO 4165) a 1 zásuvka autozapalova
č
 
Každý výstup je dimenzován na 10 A proudového odb
ě
ru. Ujist
ě
te se, že celkový odb
ě
r všech 
p
ř
ipojených spot
ř
ebi
čů
 nep
ř
esahuje 10 A. 12 V rozbo
č
ka je napájena z 12 V/DC autozásuvky.                 
Je ur
č
ena pro provoz pouze v suchém prost
ř
edí uvnit
ř
 automobil
ů
. Nevystavujte rozbo
č
ku vlhkosti.  
Tento výrobek spl
ň
uje požadavky Evropských norem pro automobilový 
pr
ů
mysl z hlediska elektromagnetické slu
č
itelnosti. Výrobek je schválen        
pro provoz na ve
ř
ejných komunikacích v automobilech, s výjimkou 
kolejových, zem
ě
d
ě
lských, d
ř
eva
ř
ských a dalších pohyblivých strojních 
za
ř
ízeních. 
Jakékoliv jiné použití než je popsáno výše není povoleno a m
ů
že vést k poškození za
ř
ízení.               
 
 
Bezpečnostní pokyny 
 
V p
ř
ípad
ě
 škody na majetku 
č
i p
ř
ístroji zp
ů
sobené nedodržením bezpe
č
nostních 
pokyn
ů
 uvedených v návodu k použití se výrobce zbavuje z odpov
ě
dnosti za tyto 
škody. Výrobce dále nenese odpov
ě
dnost za materiální škody 
č
i poran
ě
ní osob 
zp
ů
sobené v d
ů
sledku nedodržení bezpe
č
nostních pokyn
ů
 dále uvedených.               
                       V t
ě
chto p
ř
ípadech je záruka neplatná. Symbol vyk
ř
i
č
níku vyobrazeném                      
                       v trojúhelníku vyzna
č
uje d
ů
ležitou informaci v tomto návodu. P
ř
ed uvedením   
                       p
ř
ístroje do provozu si pe
č
liv
ě
 p
ř
e
č
t
ě
te celý návod k použití. Obsahuje d
ů
ležité  
                       informace ohledn
ě
 správné manipulace s p
ř
ístrojem. 
 
 
P
ř
ístroj nevystavujte vysokým teplotám, vlhkosti a silným vibracím. 
 
P
ř
ed použitím zásuvky ji pe
č
liv
ě
 zkontrolujte, pokud je poškozena, v žádném p
ř
ípad
ě
                    
ji nepoužívejte. 
 
Neodborné modifikace 
č
i úpravy nejsou povolena a to z d
ů
vodu homologace a bezpe
č
nosti.  
 
Jako zdroj nap
ě
tí m
ů
že být použit pouze 12 V zdroj stejnosm
ě
rného nap
ě
tí (se záporným 
pólem baterie na karosérii).  
 
P
ř
ístroj nikdy nep
ř
ipojujte k jinému zdroji. Ujist
ě
te se, že p
ř
ístroj pracuje spolehliv
ě
.  
 
Postupujte dle následujících pracovních pokyn
ů
.  
 
Pokud máte pochybnosti ohledn
ě
 
č
innosti p
ř
ístroje 
č
i jeho správného zapojení, kontaktujte 
odborný personál. 
Č
as od 
č
asu zkontrolujte technický stav p
ř
ístroje a jeho zapojení.  
 
Pokud je zásuvka 
č
i její p
ř
ipojení poni
č
ené, musí být zkontrolováno servisním technikem.  
 
Výrobek nevystavujte silnému mechanickému zatížení, vysokým teplotám, silným vibracím          
a ú
č
ink
ů
m vody.  
 
Na výrobek se nesmí dostat voda, hrozí riziko požáru. Pokud se p
ř
ece jenom voda dostane  
do p
ř
ístroje, okamžit
ě
 jej odpojte od zdroje napájení a kontaktujte odborníka.  
 
Tento p
ř
ístroj není d
ě
tská hra
č
ka. Uložte jej mimo dosah d
ě
tí. 
 
Obalový materiál nenechávejte ležet bez dozoru. M
ů
že se stát nebezpe
č
nou hra
č
kou pro d
ě
ti.  
 
 
Použití 
 
Autozapalova
č
 cigaret musí být zasunut do jedné zásuvky této rozdvojky.             
Zásuvka, která je ur
č
ená pro zapalova
č
 cigaret je ozna
č
ena symbolem                            
na obalu.                
P
ř
ed vyvrtáním montážních d
ě
r v interiéru vozidla se p
ř
esv
ě
d
č
te o tom,                              
                   že nedojde k poškození elektrických kabel
ů
, palivové nádrže atd.