Xerox WorkCentre 3335/3345 ユーザーガイド

ページ / 18
Xerox
®
 WorkCentre
®
 3335/3345
Quick Use Guide
RU
TR
EL
KK
AR
Русский
Türkçe
Ελληνικά
ȷɚɡɚʅ
ΔϳΑέόϟ΍
Краткое руководство пользователя
Hızlı Kullanım Kılavuzu
Εγχειρίδιο άµεσης χρήσης
Ԕɵɫԕɚɲɚɩɚɣɞɚɥɚɧɭɧԝɫԕɚɭɥɵԑɵ
ϊϳέγϟ΍ϡ΍ΩΧΗγϻ΍ϝϳϟΩ
Multifunction Printer • Многофункциональное устройство • 
Çok Fonksiyonlu Yazıcı • Πολυλειτουργικός εκτυπωτής •
Ʉԧɩɮɭɧɤɰɢɹɥɵɩɪɢɧɬɟɪ
ϑ΋Ύυϭϟ΍ΓΩΩόΗϣΔόΑΎρϟ΍
 •
607E14550 Rev A
© 2016 Xerox Corporation. All Rights Reserved. Xerox
®
, Xerox and Design
®
, WorkCentre
®
and CentreWare
®
 are trademarks of Xerox Corporation in the United States and/or other countries. BR18087
More Information
Дополнительные сведения
Daha Fazla Bilgi
Περισσότερες πληροφορίες
Ԕɨɫɵɦɲɚɚԕɩɚɪɚɬ
ΕΎϣϭϠόϣϟ΍ϥϣΩϳίϣϟ΍
EN
RU
TR
EL
KK
AR
KK
ɉɪɢɧɬɟɪɞɿԕɨɥɞɚɧɭɚɥɞɵɧɞɚ;HUR[FRPɫɚɣɬɵɧɞɚ
ԕɨɥɠɟɬɿɦɞɿ8VHU*XLGHɉɚɣɞɚɥɚɧɭɲɵɧԝɫԕɚɭɥɵԑɵ
ɿɲɿɧɞɟɝɿԕɚɭɿɩɫɿɡɞɿɤɠԥɧɟɧɨɪɦɚɬɢɜɬɿɤɦԥɥɿɦɟɬɬɟɪ
ԕɚɦɬɢɬɵɧɬɚɪɚɭɥɚɪɞɵɧɟɦɟɫɟ6RIWZDUHDQG
'RFXPHQWDWLRQȻɚԑɞɚɪɥɚɦɚɥɵԕɠɚɫɚԕɬɚɦɚɠԥɧɟ
ԕԝɠɚɬɬɚɦɚɞɢɫɤɿɫɿɧɞɟɝɿ6DIHW\5HJXODWRU\5HF\FOLQJ
DQG'LVSRVDO5HIHUHQFH*XLGHԔɚɭɿɩɫɿɡɞɿɤɧɨɪɦɚɬɢɜɬɿɤ
ɬɚɥɚɩɬɚɪԕɚɣɬɚԧԙɞɟɭɠԥɧɟɤԥɞɟɝɟɠɚɪɚɬɭɛɨɣɵɧɲɚ
ɧԝɫԕɚɭɥɵԕԕԝɠɚɬɵɧɨԕɵɩɲɵԑɵԙɵɡ
0DWHULDO6DIHW\'DWD6KHHWVȺԔɒɄɚɧɚɞɚɠԥɧɟ
ԕɨɪɲɚԑɚɧɨɪɬɚɬɭɪɚɥɵɚԕɩɚɪɚɬȿɭɪɨɩɚɨɧɥɚɣɧ
ɬԛɪɞɟԕɨɥɠɟɬɿɦɞɿ
RU
Перед эксплуатацией принтера следует прочесть 
раздел по безопасности и раздел с нормативной 
информацией в 
Руководстве пользователя
доступном на сайте Xerox.com, или 
Справочное 
руководство по безопасности, нормативным 
требованиям, вторичной переработке и 
утилизации на компакт-диске Software and 
Documentation disc (Диск с программным 
обеспечением и документацией).
Сведения 
Material Safety Data Sheets (Данные по 
безопасности материалов) для США и Канады и 
информация об охране окружающей среды для 
Европы доступны на сайте.
AR
ϲϓΔϳϣϳυϧΗϟ΍ϝϭλϔϟ΍ϭΔϣϼγϟ΍΃έϗ΍ˬΔόΑΎρϟ΍ϝϳϐηΗϝΑϗ
ϊΟέϣϟ΍ϝϳϟΩϭ΃
Xerox.com
ϰϠϋέϓϭΗϣϟ΍ϡΩΧΗγϣϟ΍ϝϳϟΩ
ϰϠϋΩϭΟϭϣϟ΍ιϠΧΗϟ΍ϭΔϳϣϳυϧΗϟ΍΢΋΍ϭϠϟ΍ϭΔϣϼγϟ΍ϝϭΣ
ϕ΋ΎΛϭϟ΍ϭΞϣ΍έΑϟ΍ιέϗ
Software and Documentation CD
Ω΍ϭϣϟ΍ϥΎϣ΃ΕΎϧΎϳΑϕ΍έϭ΃
Material Safety Data Sheets
ΓέϓϭΗϣΎΑϭέϭ΃Δϳ΋ϳΑϟ΍ΕΎϣϭϠόϣϟ΍ϭ΍ΩϧϛΓΩΣΗϣϟ΍ΕΎϳϻϭϟ΍
ΕϧέΗϧϹ΍έΑϋ
TR
Yazıcınızı çalıştırmadan önce, Xerox.com'dan temin 
edilebilen 
Kullanım Kılavuzu içindeki güvenlik ve 
mevzuat bölümlerini ya da 
Software and 
Documentation (Yazılım ve Doküman) diskindeki 
Güvenlik, Mevzuat, Geri Dönüşüm ve İmha Etme 
Referans Kılavuzunu okuyun.
Material Safety Data Sheets (Malzeme Güvenliği Veri 
Sayfaları) (ABD/Kanada) ve çevre bilgisi (Avrupa) 
çevrimiçi bulunabilir.
EN
Before operating your printer, read the safety and 
regulatory chapters in the User Guide available on 
Xerox.com, or the Safety, Regulatory, Recycling, and 
Disposal Reference Guide
 on the Software and 
Documentation
 disc.
Material Safety Data Sheets
 (US/Canada) and 
environmental information (Europe) are available 
online.
EL
Πριν τη λειτουργία του εκτυπωτή, διαβάστε τα 
κεφάλαια για την ασφάλεια και τους κανονισµούς στον 
Οδηγό χρήσης που διατίθεται στον ιστότοπο Xerox.com, 
ή στο 
Οδηγός αναφοράς για την ασφάλεια, τους 
κανονισµούς, την ανακύκλωση και την απόρριψη που 
περιέχεται στο CD 
Software and Documentation 
(Λογισµικό και συνοδευτικά έγγραφα).
Τα 
Material Safety Data Sheets (ΗΠΑ/Καναδάς) και οι 
περιβαλλοντικές πληροφορίες (Ευρώπη) είναι 
διαθέσιµα online.
Templates, tips, and tutorials
Шаблоны, рекомендации и учебные руководства
Şablonlar, ipuçları ve öğreticiler
Πρότυπα, χρήσιµες συµβουλές και προγράµµατα 
εκµάθησης
Ԛɥɝɿɥɟɪɤɟԙɟɫɬɟɪɦɟɧɨԕɭɥɵԕɬɚɪ
ΔϳϣϳϠόΗϟ΍Ξϣ΍έΑϟ΍ϭˬΕΎΣϳϣϠΗϟ΍ϭˬΏϟ΍ϭϘϟ΍
EN
RU
TR
EL
KK
AR
Printer supplies
Расходные материалы для принтера
Yazıcı sarf malzemeleri
Αναλώσιµα εκτυπωτή
ɉɪɢɧɬɟɪɠɚɛɞɵԑɵ
ΔόΑΎρϟ΍ΕΎϣίϠΗγϣ
EN
RU
TR
EL
KK
AR

ユーザーガイド Xerox WorkCentre 3335/3345 の仕様概要

 • ページ 1EN More Information RU Дополнительные сведения TR Daha Fazla Bilgi EL Περισσότερες πληροφορίες KK Ԕɨɫɵɦɲɚɚԕɩɚɪɚɬ AR ΕΎϣϭϠόϣϟ΍ϥϣΩϳίϣϟ΍ www.xerox.com/office/WC3335support www.xerox.com/office/WC3345support Xerox®...
 • ページ 2EN Contents RU Содержание TR İçerik EL Περιεχόµενα KK Ɇɚɡɦԝɧɵ AR ΕΎϳϭΗΣϣϟ΍ EN Printer Basics ............................................................... 3 EN Basic Printing...
 • ページ 3: Printer Tour Printer Basics EN Printer Tour RU Общие сведения о принтере TR Yazıcı Turu EL Γνωριµία µε τον εκτυπωτή KK...
 • ページ 4: Control Panel Printer Basics EN Control Panel RU Панель управления 5 6 7 8 TR Kontrol Paneli EL Πίνακας ελέγχου 1...
 • ページ 5: Xerox® CentreWare® Internet Services Printer Basics EN Xerox® CentreWare® Internet Services RU Xerox® CentreWare® Internet Services TR Xerox® CentreWare® Internet Services EL Xerox®...
 • ページ 6: Supported PapersEN Supported Papers RU Поддерживаемые виды бумаги TR Desteklenen Kağıtlar EL Υποστηριζόµενα χαρτιά KK Ԕɨɥɞɚɭɤԧɪɫɟɬɿɥɝɟɧԕɚԑɚɡɞɚɪ AR ΔϣϭϋΩϣϟ΍ϕ΍έϭϷ΍ EN When loading...
 • ページ 7: Basic PrintingEN Basic Printing RU Основные сведения о печати TR Temel Yazdırma EL Βασική εκτύπωση KK ɇɟɝɿɡɝɿɛɚɫɵɩɲɵԑɚɪɭ AR ΔϳγΎγ΃ΔϋΎΑρ 1 2...
 • ページ 8: Printing from USB Flash DriveEN Printing from a USB Flash Drive RU Печать с USB-накопителя TR USB Flash Sürücüsünden Yazdırma EL Εκτύπωση από µονάδα...
 • ページ 9: Printing Secure and Saved JobsEN Printing Secure and Saved Jobs RU Печать защищенных и сохраненных работ TR Güvenli ve Kaydedilmiş İşleri Yazdırma EL Εκτύπωση...
 • ページ 10: Печать EN Basic CopyingEN Basic Copying RU Основные сведения о копировании TR Temel Kopyalama EL Βασική αντιγραφή KK ɇɟɝɿɡɝɿɤԧɲɿɪɭ AR ΔϳγΎγϷ΍Φγϧϟ΍ΕΎϳϠϣϋ 1 60–120...
 • ページ 11: ID Card CopyingEN ID Card Copying RU Копирование удостоверения TR Kimlik Kartı Kopyalama EL Αντιγραφή ταυτότητας KK ɀɟɤɟɤɭԥɥɿɤɬɿɤԧɲɿɪɭ AR ΔϳϭϬϟ΍ΔϗΎρΑΦγϧ 1 2...
 • ページ 12: ScanningEN Scanning RU Сканирование TR Tarama EL Σάρωση KK ɋɤɚɧɟɪɥɟɭ AR ϲ΋ϭοϟ΍΢γϣϟ΍ EN Loading the original RU Вкладывание оригинала 60–120...
 • ページ 13: Scanning to EmailEN Scanning to Email RU Сканирование в электронную почту TR E-postaya Tarama EL Σάρωση σε email KK Электрондық поштаға сканерлеу...
 • ページ 14: Scanning to a USB Flash DriveEN Scanning to a USB Flash Drive RU Сканирование на USB-накопитель TR USB Flash Sürücüsünden Tarama EL Σάρωση σε µονάδα...
 • ページ 15: ComputerEN Scanning to a Folder RU Сканирование в папку TR Klasöre Tarama EL Σάρωση σε φάκελο KK Ԕɚɥɬɚɿɲɿɧɟɫɤɚɧɟɪɥɟɭ AR ΩϠΟϣϰϟ·ϲ΋ϭοϟ΍΢γϣϟ΍...
 • ページ 16: FaxingEN Faxing RU Факс TR Faks Gönderme EL Λειτουργία φαξ KK Ɏɚɤɫ AR αϛΎϔϟ΍ EN Loading the original RU Вкладывание...
 • ページ 17: Basic FaxingEN Basic Faxing RU Основные сведения о работе с факсом TR Temel Faks Gönderme EL Βασική λειτουργία φαξ KK ɇɟɝɿɡɝɿɮɚɤɫɦԛɦɤɿɧɞɿɤɬɟɪɿ...
 • ページ 18: Paper JamsEN Paper Jams RU Застревание бумаги TR Kağıt Sıkışması EL Εµπλοκές χαρτιού KK Ԕɚԑɚɡɤɟɩɬɟɥɿɫɬɟɪɿ AR ϕέϭϟ΍έΎηΣϧ΍ΕϻΎΣ www.xerox.com/office/ EN See: User...