Panasonic DMC-LX100 操作ガイド

ページ / 332
264
Wi-Fi
Informácie o možnostiach pripojenia
[Via Network] (Prostredníctvom siete) 
Pripojenie prostredníctvom bezdrôtového prístupového bodu
Zvoľte spôsob pripojenia k bezdrôtovému prístupovému bodu.
•  WPS označuje funkciu, ktorá vám umožňuje ľahko 
nakonfigurovať nastavenia týkajúce sa pripojenia 
a zabezpečenia zariadení bezdrôtovej siete LAN. Ak chcete 
zistiť, či je bezdrôtový prístupový bod, ktorý používate, 
kompatibilný s WPS, prečítajte si návod na obsluhu priložený 
k bezdrôtovému prístupovému bodu.
Spôsob pripojenia
Opis
[WPS (Push-Button)] 
(WPS (Tlačidlo))
Uložte bezdrôtový prístupový bod s metódou pripojenia tlačidlom, ktorý je 
kompatibilný s technológiou Wi-Fi Protected Setup™ so značkou WPS.
1
  Stláčajte tlačidlo WPS bezdrôtového prístupového bodu, až 
kým sa neprepne do režimu WPS.
•  Podrobnejšie informácie nájdete v návode na obsluhu bezdrôtového 
prístupového bodu.
[WPS (PIN code)] 
(WPS (Kód PIN))
Uložte bezdrôtový prístupový bod s metódou pripojenia kódom PIN, ktorý je 
kompatibilný s Wi-Fi Protected Setup so značkou WPS.
1
  Zvoľte bezdrôtový prístupový bod, ku ktorému sa pripájate.
2
  Na bezdrôtovom prístupovom bode zadajte kód PIN zobrazený 
na displeji fotoaparátu.
3
  Stlačte tlačidlo [MENU/SET].
•  Podrobnejšie informácie nájdete v návode na obsluhu bezdrôtového 
prístupového bodu.
[From List] 
(Zo zoznamu)
Túto možnosť zvoľte, keď si nie ste istí kompatibilitou s WPS, alebo keď 
chcete vyhľadať a pripojiť sa k bezdrôtovému prístupovému bodu.
 
Podrobnejšie informácie 
.