WENKO Gel dehumidifier 50 m² Blue-white 451013051 プリント

製品コード
451013051
ページ / 1
SK - N Á V O D   N A   M O N T Á Ž   A   O B S L U H U : Obj.  .: 64 02 49  www.conrad.sk    
 
 
 
 
 
 
 
 
ODVLH OVA  
Obj.  . 571004 
 
 
 
 
Návod na použitie 
Tento odvlh ova  priestoru je obzvláš  ú inný a jednoducho použite ný. Zásobník postavte 
tam, kde chcete priestor odvlh i . 
 
Pozor! Ochrannú fóliu z bloku odstrá te až potom, ke  chcete za a  s odvlh ovaním. Blok 
s granulátom postavte na rošt v nádobke. Potom nasa te kryt z umelej hmoty. Odvlh ovanie 
môže za a . Pri podrobnom pozorovaní zistíte, že na za iatku odvlh ovania zvláš  vlhkých 
priestorov ubúdanie kryštálov je rýchlejšie, potom týžde  po týždni klesá. Absorp ná 
schopnos  ostávajúcich kryštálov sa tým neovplyv uje. Kryštálmi absorbovaná vlhkos  sa 
zachytáva v nádobke.  
 
Upozornenie 
Pokia   fólia nie je odstránená z bloku, granulát udržiava svoju úplnú schopnos  absorpcie 
vlhkosti. Je preto možný aj nákup náhradného balenia do zásoby. Ak na za iatku 
odvlh ovania sa nevytvára voda v nádobke, neznamená to, že sa odvlh ovací proces neza al. 
Tento odvlh ova  je vyrobený pod a najnovších poznatkov. Uvážte, že granulát prijíma/ 
odovzdáva prijatú vlhkos  len, ak je prekro ená ur itá hranica vlhkosti vzduchu. Odvlh ova  
potrebuje ur itý  as kým sa „naštartuje“, to znamená, že proces odvlh ovania sa za ína skôr 
ako sa dá vizuálne zisti . 
 
 
Obsahuje chlorid vápnika     –     Dráždi o i       –        Prach nevdychova  – 
Vyhnite sa kontaktu s pokožkou         -          Uchovajte mimo dosahu detí 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tento návod na použitie je publikácia firmy Conrad Electronic, s.r.o., prevádzka Karpatská 5, 811 05 Bratislava 
a zodpovedá technickému stavu pri tla i. Zmeny v technickom stave vyhradené. 
Majetok firmy Conrad Electronic, s.r.o. Verzia 1/05 
 
 
 
-1-