Protector Ventilation technology Stainless steel (brushed) ProAir 100 S-EG ユーザーズマニュアル

製品コード
ProAir 100 S-EG
ページ / 3
 
 
 
 
 
 
Nástěnný a stropní ventilátor                          
 
 
 
Obj. č.: 55 13 71 
ProAir100 S-EG
 
 
Obj. č.: 55 13 73 
ProAir 100 T-WW 
 
Obj. č.: 55 13 74 
ProAir 100 T-EG 
 
Obj. č.: 55 13 77 
ProAir 100 H-WW
 
 
 
Obj. č.: 55 13 78 
ProAir 100 H-EG
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vážený zákazníku, 
 
d
ě
kujeme Vám za Vaši d
ů
v
ě
ru a za nákup nást
ě
nného a stropního ventilátoru.
 
Tento návod k obsluze je sou
č
ástí výrobku. Obsahuje d
ů
ležité pokyny k uvedení výrobku  
do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek p
ř
edáte jiným osobám, dbejte na to, abyste  
jim odevzdali i tento návod.  
 
Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv p
ř
e
č
íst! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Popis a ovládací prvky 
 
 
1.  Panel 
2.  Kryt drát
ů
 
3.  T
ě
lo v
ě
tráku 
4.  Motor 
5.  Listy vrtule 
6.  Klapka zp
ě
tného proud
ě
ní 
vzduchu (neodstra
ň
ujte fólií) 
7.  Deska tišt
ě
ných spoj
ů
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pokyny k instalaci 
 
1.  V
ě
trák instalujte co nejvýš. Instala
č
ní výška by m
ě
la být minimáln
ě
 2,3 m. 
2.  V
ě
trák by se m
ě
l instalovat oproti místu, kudy proudí do místnosti vzduch (nap
ř
. oproti dve
ř
ím)  
a v minimální vzdálenosti 30 mm od vedlejší zdi, nebo od stropu.  
3.  Dejte pozor, aby byl v
ě
trák instalován co nejblíže u zdroje výpar
ů
, ale p
ř
itom dost daleko  
od sprchy a vany. 
4.  Pokud se v
ě
trák instaluje do místnosti s termální lázní, nebo podobné místnosti, zajist
ě
te 
dostate
č
né proud
ě
ní vzduchu, aby se vyfukovaný vzduch nevracel nazp
ě
t.  
5.  Dodržujte místní p
ř
edpisy, které se týkají instalace ventilátoru. 
 
Dejte pozor, aby byla v pr
ů
b
ě
hu instalace odpojena p
ř
íslušná pojistka (jisti
č
)  
a aby byl vypnutý elektrický proud. Pro zajišt
ě
ní správné instalace je pot
ř
ebné,  
aby montáž provád
ě
l elektriká
ř
 
Instalace 
 
1.  Ventilátor se p
ř
ipojuje k síti elektrického proudu s nap
ě
tím 230 V.  
2.  V st
ě
n
ě
 nebo ve stropu vy
ř
ežte nebo provrtejte otvor s pr
ů
m
ě
rem 100 mm.  
Dejte p
ř
itom pozor, abyste ve zdi nepoškodili žádné vedení nebo trubky. 
3.  Odstra
ň
te p
ř
ední kryt ventilátoru a p
ř
iložte jej na ze
ď
. Tužkou si ozna
č
te 4 místa  
pro vyvrtání d
ě
r k p
ř
ichycení v
ě
tráku a p
ř
ední 
č
ást sundejte ze zdi. 
4.  Na ozna
č
ených místech vyvrtejte otvory pro p
ř
ichycení v
ě
tráku na ze
ď
.  
Pokud použijete p
ř
iložené šrouby a hmoždinky, vrtejte otvory 6 mm vrtákem. 
5.  V
ě
trák p
ř
iložte znovu na ze
ď
, p
ř
ipojovací kabely prostr
č
te p
ř
es trubku vodi
čů
  
a v
ě
trák p
ř
išroubujte 4 šroubky.