Olympus PEN-F 지침 매뉴얼

다운로드
페이지 178
3
TH
สารบัญ
ดัชนีการใชงานดวน 
8
ชื่อชิ้นสวนตางๆ 10
การเตรียมกลอง 12
แกะสิ่งที่บรรจุอยูในกลอง ...........12
การชารจและใสแบตเตอรี่ ...........13
ใสการด ...................................14
การติดเลนสเขากับตัวกลอง ........15
การใชงานจอภาพ .....................16
การเปดกลอง ............................17
การตั้งวันที่/เวลา .......................18
การถายภาพ 20
ขอมูลที่แสดงในขณะถายภาพ .....20
การแสดงผลบนจอภาพในขณะ
ถายภาพ .................................. 20
การสลับการแสดงผลแบบตางๆ ...22
การเปลี่ยนหนาจอแสดงขอมูล ...... 23
การถายภาพนิ่ง .........................24
การใหกลองเลือกคารูรับแสงและ
ความเร็วชัตเตอรเอง 
(โหมดโปรแกรม P) ................... 26
การเลือกคาเปดหนากลอง 
(A โหมดกําหนดรูรับแสง) .......... 27
การเลือกความเร็วชัตเตอร 
(โหมด S กําหนดชัตเตอร) ......... 28
การเลือกคารูรับแสงและความเร็ว
ชัตเตอร (โหมด M ปรับเอง) ....... 29
การถายภาพโดยเปดรับแสงนาน 
(BULB/TIME) .......................... 30
การถายภาพ Live Composite 
(ภาพที่ประกอบขึ้นจากแสงมืดและ
แสงสวาง) ............................... 31
การใหกลองเลือกการตั้งคาเอง 
(โหมด iAUTO) ......................... 32
โหมดกําหนดเอง 
(C1, C2, C3, C4) ..................... 33
การถายภาพดวยการทํางานแบบ
ทัชสกรีน ................................. 34
การบันทึกภาพเคลื่อนไหว ...........35
การใชงานโหมดภาพเคลื่อนไหว 
(n) ...................................... 36
การถายภาพขณะบันทึกภาพ
เคลื่อนไหว (โหมดภาพเคลื่อนไหว
+ภาพนิ่ง) ................................ 37
การใชฟงกชั่นไรเสียงขณะถายภาพ
เคลื่อนไหว .............................. 37
การปรับคุณภาพของภาพ ...........38
โหมดภาพ (Picture Mode) ......... 38
การปรับสีแตละสี 
(การควบคุมโปรไฟลสี) ............... 39
การปรับการตั้งคาโมโนโครม 
(การควบคุมโปรไฟลโมโนโครม)
 ............................................. 40
การปรับสีทั้งหมด (สรางสี) .......... 41
การใชอารทฟลเตอร .................. 42
การเปลี่ยนความสวางของภาพที่
สวางจาหรือมีเงามืด ................... 44
การใชงานตัวเลือกตางๆ 
ในการถายภาพ .........................45
การควบคุมระดับแสง 
(ชดเชยแสง) ............................ 45
การล็อคระดับแสง (ล็อค AE) ....... 45
ความไวแสง ISO ....................... 45
การปรับสี (สมดุลแสงขาว) .......... 46
การกําหนดเปา AF (พื้นที่ AF) ...... 47
การใชเปาโฟกัสขนาดเล็ก 
และเปาโฟกัสแบบกลุม 
(การตั้งคาเปา AF) ..................... 47
AF โฟกัสเนนใบหนา/
AF คนหาดวงตา ........................ 48
 สารบัญ