Panasonic DMC-LX100 작동 가이드

다운로드
페이지 332
307
SQW0034
Övrigt
Menylista
[Konturmark. (peaking)] Med den här funktionen färgmarkeras de delar av bilden som är i 
fokus när du justerar fokus med manuell fokusering.
[Histogram]
Anger om histogrammet ska visas eller inte.
[Riktlinjer]
Anger mönstret för hjälplinjerna som ska visas vid bildtagning.
[Markera]
Anger att överexponerade områden ska blinka svartvitt vid 
[Auto återvisn.] eller visning.
[Zebramönster]
Indikerar områden där överexponering kan förekomma med ett 
zebramönster.
[Monokrom Live View] Bildtagningsskärmen kan visas i svartvitt.
[Alltid förhandsvisn.] 
(M-läge)
Medger kontroll av effekterna av bländarvärde och slutartid på 
bildtagningsskärmen när läget [Manuell exponering] är inställt.
[Exp.mätare]
Anger om exponeringsmätaren ska visas eller inte.
[Guide rattregl.]
Anger om funktionsguiden ska visas eller inte.
[LVF disp.stil]
Anger visningsmetod för sökaren.
[Displaystil skärm]
Växlar visningsmetod för skärmen.
[Skärm info disp.]
Ändrar visningen av inspelningsinformationen på skärmen.
[Inspeln.omr.]
Ändra inställningen av betraktningsvinkeln för tagning av stillbilder 
och rörliga bilder.
[Visa återstående]
Växlar mellan visning av antalet bilder som kan tas och tillgänglig 
inspelningstid.
[Auto återvisn.]
Anger hur lång tid tagna stillbilder ska visas efter att de tagits.
[Fn-knappinställning] Funktioner som används ofta kan tilldelas vissa knappar.
[Zoomreglage]
Ändrar inställningen för zoomreglaget.
[Kontrollring]
Funktioner som används ofta kan tilldelas kontrollringen.
[Zoomåterställning]
Bibehålla zoompositionen när kameran är avstängd.
[Q.MENU]
Växlar mellan de olika metoderna för inställning av alternativ på 
snabbinställningsmenyn.
[iA aktiveringsknapp] Ändrar funktionen för [iA]-knappen som används för att växla till 
[Intelligent auto]-läge.
[Filmknapp]
Aktivera/avaktivera videobildsknappen.
[Ögonsensor]
Ställa in känsligheten för ögonsensorn eller ställa in visning av 
sökaren eller skärmen.