C&E 4 compartment distributor 02166 데이터 시트

제품 코드
02166
다운로드
페이지 1
 
 
Rozdělovací zásuvka 12 V                     
 
4 zásuvky 
 
Obj. č.: 85 52 09 
 
 
 
 
Účel použití 
 
12 V 
č
ty
ř
místná zásuvka s vypína
č
em je ur
č
ena pro p
ř
ipojení více než jednoho uživatele  
k  zásuvce  zapalova
č
e  v  aut
ě
.  M
ů
že  být  použita  pouze  pro  12V  p
ř
ívodní  systém 
jednosm
ě
rného  proudu  se  záporný  pólem  baterie  v  aut
ě
  a  m
ů
že  být  použita  a  instalována 
pouze  v  autech,  kde  tento  systém  je  sou
č
ástí  vybavení.  Nikdy  p
ř
ístroj  nep
ř
ipojujte  k  jinému 
zdroji  nap
ě
tí. 
Č
innost  p
ř
ístroje  je  povolena  pouze  uvnit
ř
  auta.  P
ř
ístroj  nevystavujte  ú
č
ink
ů
vlhka.  Jakékoliv  jiné  použití  než  je  popsáno  výše  není  povoleno  a  m
ů
že  vést  k  poškození 
p
ř
ístroje.  Navíc  hrozí  riziko  el.požáru,  zkratu  nebo  šoku.  Prosím,  p
ř
e
č
t
ě
te  si  pe
č
liv
ě
  daný 
návod k použití a uschovejte jej pro pozd
ě
jší využití. 
 
Bezpečnostní pokyny 
 
V p
ř
ípad
ě
 škody na majetku 
č
i p
ř
ístroji zp
ů
sobené nedodržením 
bezpe
č
nostních pokyn
ů
 uvedených v návodu k použití se výrobce          
vyvazuje z odpov
ě
dnosti za tyto škody. Výrobce dále nenese odpov
ě
dnost  
za materiální škody 
č
i poran
ě
ní osob zp
ů
sobené v d
ů
sledku nedodržení   
   bezpe
č
nostních pokyn
ů
 dále uvedených. V t
ě
chto p
ř
ípadech je záruka   
   neplatná.  Symbol vyk
ř
i
č
níku vyobrazeném v trojúhelníku vyzna
č
uje d
ů
ležitou   
   informaci v tomto návodu. P
ř
ed uvedením p
ř
ístroje do provozu si pe
č
liv
ě
  
   p
ř
e
č
t
ě
te celý návod k použití. Obsahuje d
ů
ležité informace ohledn
ě
 správné    
   manipulace s p
ř
ístrojem.  
 
P
ř
ístroj nevystavujte vysokým teplotám, vlhkosti a silným vibracím.  
Nikdy nevkládejte zapalova
č
 cigaret do 12 V 
č
ty
ř
místné zásuvky. Mohlo by dojít k p
ř
etížení 
p
ř
ístroje a následnému poškození. P
ř
ed použitím zásuvky ji pe
č
liv
ě
 zkontrolujte, pokud              
je poškozena, v žádném p
ř
ípad
ě
 ji nepoužívejte.Neodborná modifikace 
č
i konverze není 
povolena a to z d
ů
vodu homologace a bezpe
č
nosti. Jako zdroj nap
ě
tí m
ů
že být použit pouze 
12V zdroj stejnosm
ě
rného proudu (se záporným pólem baterie na karosérii). P
ř
ístroj nikdy 
nep
ř
ipojujte k jinému zdroji. Ujist
ě
te se, že p
ř
ístroj pracuje spolehliv
ě
. Postupujte dle 
následujících pracovních pokyn
ů
. Pokud máte pochybnosti ohledn
ě
 
č
innosti p
ř
ístroje 
č
i jeho 
správného zapojení, kontaktujte odborný personál. 
Č
as od 
č
asu zkontrolujte technický stav 
p
ř
ístroje a jeho zapojení. Pokud je zásuvka 
č
i její p
ř
ipojení poni
č
ené, musí být prohlédnuto 
servisním technikem. Výrobek nevystavujte silnému mechanickému zatížení, vysokým 
teplotám, silným vibracím a ú
č
ink
ů
m vody. Na výrobek se nesmí dostat voda, hrozí riziko 
požáru. Pokud se p
ř
ece jenom voda dostane do p
ř
ístroje, okamžit
ě
 jej odpojte od sí
ť
ového 
zdroje a kontaktujte odborníka. Tento p
ř
ístroj není d
ě
tská hra
č
ka. Uložte jej mimo dosah d
ě
tí. 
Obalový materiál nenechávejte ležet bez dozoru. M
ů
že se stát nebezpe
č
nou hra
č
kou pro 
d
ě
ti. V p
ř
ípad
ě
 více dotaz
ů
, které nejsou zodpov
ě
zeny v tomto manuálu nás, prosím, 
kontaktujte na zákaznickém odd
ě
lení nebo u jiného specialisty. 
Č
innost přístroje 
P
ř
i instalaci 12 V 
č
ty
ř
místné zásuvky dbejte na její 
ř
ádnou instalaci. 
Uv
ě
domte si, jaké nebezpe
č
í m
ů
že zp
ů
sobit uvoln
ě
ný kontakt. Proto p
ř
ístroj 
instalujte bezpe
č
n
ě
 do míst, kde nehrozí riziko pro spolujezdce. P
ř
ístroj 
nesmí být nikdy umíst
ě
n v blízkosti airbag
ů
 
č
i místa, kde se m
ů
žou   
                vyfouknout a také ne v místech, kde by omezoval výhledu 
ř
idi
č
e. Pokud si   
                nejste jisti místem instalace, kontaktujte prodejce vašeho auta. Max. zatížení  
               12 V 
č
ty
ř
místné zásuvky je 10A. Sou
č
et zatížení všech uživatel
ů
 by nem
ě
l   
               p
ř
esáhnout tuto hodnotu.
 
Kapacita individuálních zásuvek p
ř
ístroje je 6 A.   
               Maximální nap
ě
tí jednoho uživatele by nem
ě
lo p
ř
esáhnout tuto hodnotu. 
 
 
Vyberte vhodné místo pro instalaci (v blízkosti zapalova
č
e vašeho auta). Místo instalace 
pe
č
liv
ě
 o
č
ist
ě
te tak, aby lepidlo šlo nanést co nejlépe. Na spodní stran
ě
 krytu odstra
ň
te 
ochranný film pásky a 12 V 
č
ty
ř
místnou zásuvku zamá
č
kn
ě
te na podlepený povrch.  
P
ř
ipojovací kolí
č
ek 12 V 
č
ty
ř
místné zásuvky propojte do zásuvky zapalova
č
e vašeho auta.  
Kolí
č
ky p
ř
ístroje, které mají být propojeny, vložte do zásuvky 12 V 
č
ty
ř
místné zásuvky. 
K zapnutí individuálního p
ř
ístroje, zapn
ě
te p
ř
íslušný spína
č
 na horní stran
ě
 pouzdra p
ř
ístroje.          
V p
ř
ípad
ě
 zapnutí p
ř
ístroje se rozsvítí LED umíst
ě
na vedle spína
č
e.  
Výměna pojistek  
 
Pojistky vym
ěň
te pouze za nové specifického typu o nominálním proudu 
uvedeným v následující kapitole – „Technické údaje“. Jakákoliv oprava 
č
p
ř
emost
ě
ní pojistek není povolena. 
 
Ze zásuvky zapalova
č
e vašeho auta vyjm
ě
te p
ř
ívodovou zástr
č
ku 12 V 4-místné zásuvky. 
Povolte zámek umíst
ě
ny naho
ř
e na p
ř
ívodní zástr
č
ce. 
Odstra
ň
te defektní pojistku a nahra
ď
te ji novou  stejného typu. 
Zámek op
ě
t utáhn
ě
te. 
 
Likvidace přístroje 
 
Prosíme o likvidaci použitého p
ř
ístroje v souladu se sou
č
asnými zákonnými 
požadavky. 
 
Technické údaje 
 
Provozní nap
ě
tí:   
12 V = 
Dovolené zatížení:       10 A (max. kapacita zatížení)   
  6 A (max. kapacita zatížení na jednu zásuvku) 
Pojistky: 
 
F10 A /250 V (5x 20 mm)  
 
 
P
ř
eklad tohoto návodu zajistila spole
č
nost Conrad Electronic  
Č
eská republika, s. r. o. 
 
Všechna práva vyhrazena. Jakékoliv druhy kopií tohoto návodu, jako nap
ř
. fotokopie,  jsou p
ř
edm
ě
tem souhlasu spole
č
nosti  
Conrad Electronic 
Č
eská republika, s. r. o.  Návod k použití odpovídá technickému stavu p
ř
i tisku! Zm
ě
ny vyhrazeny!  
 
© Copyright Conrad Electronic 
Č
eská republika, s. r. o.    
 
    
                                  MUS/11/2009