Справочник Пользователя для Sony icf-703s

Скачать
Страница из 2
Suomi
WAARSCHUWING
Stel het apparaat niet bloot aan regen of vocht,
om gevaar van brand of een elektrische schok te
voorkomen.
Open niet de behuizing, om gevaar van
elektrische schokken te vermijden. Laat
reparaties uitsluitend aan de erkende vakhandel
over.
Installeer de apparatuur niet in een beperkte
ruimte zoals een boekenrek of inbouwkast.
Plaats geen met vloeistof gevulde voorwerpen
zoals bijvoorbeeld een vaas op het toestel om
elektrocutie of brand te voorkomen.
Alvorens de radio in
gebruik te nemen
Onze hartelijke dank voor het aanschaffen van
deze Sony FM/AM 2-bands radio of FM/KG/
MG of FM/MG/LG 3-bands radio!
Dit apparaat zal u vele uren trouwe dienst
bewijzen en veel luisterplezier verschaffen.
Lees, alvorens de radio in gebruik te nemen, de
gebruiksaanwijzing aandachtig door en bewaar
deze voor eventuele naslag.
Deze gebruikaanwijzing beschrijft de volgende
modellen:
ICF-703, ICF-703S en ICF-703L. De verschillen
tussen deze modellen ziet u in onderstaande
tabel.
Modelnummer
ICF-703
ICF-703S
ICF-703L
Afstembanden
FM/AM
FM/KG/MG FM/MG/LG
(FM/SW/MW) (FM/MW/LW)
Kenmerken
• Keuze uit twee stroombronnen: batterijen of
netspanning.
• TONE regelaar om de klankkleur naar wens in
te stellen.
• TUNE afstemlampje licht op tijdens radio-
ontvangst.
Keuze van de
stroombron
Batterijen (Zie afb. A)
1
Open het deksel van het batterijvak.
2
Plaats vier R6 (AA-formaat) batterijen
(niet bijgeleverd), met de + en – polen
in de juiste richting.
3
Sluit het deksel.
Gebruiksduur van de batterijen
Met Sony LR6-type (AA-formaat) alkali-batterijen:
ca. 100 uur
Met Sony R6-type (AA-formaat) batterijen:
ca. 35 uur
Vervangen van de batterijen
Wanneer het geluid zwak of vervormd begint te
klinken, is het tijd beide batterijen door nieuwe
te vervangen.
Opmerkingen betreffende de
batterijen
• Steek de batterijen met de + en – polen in de
juiste richting in het batterijvak.
• Probeer normale batterijen nooit op te laden.
• Gebruik geen batterijen van verschillend type
door elkaar.
• Als de batterijen leeg zijn, moeten alle
batterijen gelijktijdig door nieuwe worden
vervangen.
• Verwijder de batterijen uit het apparaat
wanneer u het apparaat langere tijd niet denkt
te gebruiken. Dit om mogelijke schade als
gevolg van batterijlekkage en corrosie te
voorkomen.
• Mocht batterijlekkage optreden, veeg het
batterijvak dan met een zachte doek droog
alvorens nieuwe batterijen te plaatsen.
Netspanning (Zie afb. B)
1
Sluit het bijgeleverde netsnoer op de
AC IN aansluiting van de radio aan.
2
Steek de stekker in het stopkontakt.
Bediening van de
radio
1
Druk op de OPERATION schakelaar
($) om de radio in te schakelen.
2
Kies de gewenste afstemband en stem
met de TUNING regelaar af op een
radiozender.
De TUNE afstemindikator licht op
zodra op een zender is afgestemd.
3
Stel de geluidssterkte naar wens in met
de VOL regelaar.
4
Stel de klankkleur naar wens in met de
TONE regelaar.
Voor heldere hoge tonen draait u de
regelaar naar “HIGH”.
Voor stevige lage tonen draait u de
regelaar naar “LOW”.
Nederlands
• Om de radio uit te schakelen, drukt u de
OPERATION schakelaar in de uit-stand (4).
• Om te luisteren zonder anderen te storen,
sluite u een oortelefoon aan op de v
stekkerbus. Bij aansluiten van de oortelefoon
wordt de luidspreker automatisch
uitgeschakeld.
Verbeteren van de radio-ontvangst (Zie afb.
C)
FM
: Trek de teleskoopantenne uit en stel de
lengte, richting en hoek in, waarbij de beste
ontvangst wordt verkregen.
KG: Schuif de teleskoopantenne volledig uit en
zet deze in vertikale stand.
AM (MG)/LG: Draai de hele radio in het
horizontale vlak om de richting voor de beste
ontvangst te vinden. Er is een vaste
ferrietstaafantenne ingebouwd.
Voorzorgsmaatregelen
• Gebruik het apparaat op stroomvoorziening
zoals aangegeven onder “Technische
gegevens”.
Voor batterijvoeding gebruikt u vier stuks R6
(AA-formaat) batterijen.
Voor gebruik op netvoeding dient u te
kontroleren of de bedrijfsspanning
overeenkomt met het plaatselijke
netspanningsvoltage, en dan gebruikt u
uisluitend het bijgeleverd netsnoer; gebruik
geen ander type netsnoer.
• Zolang de stekker in het stopkontakt zit, is er
sprake van stroomvoorziening naar de radio,
ook al staat het apparaat uitgeschakeld.
• Een naamplaatje met daarop de
bedrijfsspanning e.d. bevindt zich aan de
onderkant van het apparaat.
• Laat de radio niet geruime tijd liggen in de
buurt van een warmtebron, niet in de volle zon
en niet op plaatsen met veel stof, zand, of
mechanische trillingen of schokken.
• Mocht er vloeistof of een voorwerp in het
apparaat terechtkomen, trek dan de stekker uit
het stopkontakt, verwijder de batterijen en laat
het apparaat eerst door een deskundige
nakijken alvorens het weer in gebruik te
nemen.
• Binnenshuis of in een voertuig kunnen radio-
uitzendingen wel eens onduidelijk of met
storing doorkomen. Probeer in dat geval of de
ontvangst in de buurt van een raam beter
klinkt.
• Aangezien in de luidspreker een krachtige
magneet aanwezig is, dient u kredietkaarten
met een magnetische codering en horloges met
een mechanisch uurwerk uit de buurt van het
apparaat te houden, om schadelijke effekten
van het magnetisch veld te voorkomen.
• Wanneer de buitenkant van de radio vuil is,
kunt u deze reinigen met een zachte doek, licht
bevochtigd met een milde vloeibare zeep.
Gebruik nooit schuurmiddelen of chemische
oplosmiddelen, aangezien deze de afwerking
van het apparaat kunnen aantasten.
Mocht u vragen of problemen met het apparaat
hebben, neemt u dan a.u.b. kontakt op met uw
dichtstbijzijnde Sony handelaar.
Technische gegevens
Afstembereik:
Italië
Overige landen
Afstemband
FM
AM
FM
KG(SW)
AM(MG(MW))
LG(LW)
ICF-703
87,5 - 108,0 MHz
526,5 - 1 606,5 kHz
87,5 - 108,0 MHz
530 - 1 605 kHz
ICF-703L
87,5 - 108,0 MHz
530 - 1 605 kHz
153 - 255 kHz
ICF-703S
87,5 - 108,0 MHz
5,95 - 18 MHz
530 - 1 605 kHz
Luidspreker:
Ca. 10,2 cm doorsnede, 8 ohm
Uitgangsvermogen:
430 mW (bij 10% harmonische vervorming)
Uitgangsaansluiting:
v
 oortelefoon-aansluiting
 
3,5 mm ministekkerbus)
Stroomvoorziening:
Met het bijgeleverd netsnoer:
220 – 230 V wisselstroom, 50 Hz
240 V wisselstroom, 50 Hz (Model voor
Australië)
Met vier stuks R 6 (AA-formaat) batterijen:
6 V gelijkstroom
Afmetingen (b/h/d):
Ca. 265 
×
 137 
×
 69 mm, inkl. uitstekende
onderdelen en knoppen, met de draagbeugel
ingeklapt
Gewicht:
Ca. 1 019 g, inkl. batterijen
Bijgeleverd toebehoren:
Netsnoer (1)
Wijzigingen in ontwerp en technische gegevens
voorbehouden, zonder kennisgeving.
Português
ADVERTÊNCIA
Para evitar o risco de incêndio ou de choque
eléctrico, não exponha o aparelho à chuva nem à
humidade.
Para evitar descargas eléctricas, não abra o
aparelho. Solicite assistência somente a técnicos
especializados.
Não instale o aparelho num espaço fechado,
como uma estante ou um armário embutido na
parede.
Para evitar o risco de incêndio ou choque
eléctrico não coloque objectos com líquidos,
como jarras, em cima do aparelho.
Introdução
Receba os nossos agradecimentos pela aquisição
do rádio de 2 bandas FM/AM e do rádio de 3
bandas FM/SW/MW ou FM/MW/LW da Sony!
Estes aparelhos proporcionar-lhe-ão muitas
horas de audição prazerosa e desempenho de
alta confiabilidade.
Antes de utilizar os aparelhos, leia atentamente
este manual de instruções e guarde-o para
futuras cosultas.
Este manual de instruções cobre os modelos ICF-
703, ICF-703S e ICF-703L.
As diferenças entre os modelos estão indicadas
abaixo.
Modelo número ICF-703
ICF-703S
ICF-703L
Banda
FM/AM
FM/SW/MW FM/MW/LW
Características
• Duas diferentes fontes de alimentação: pilhas e
tensão da rede CA.
• Controlo TONE que facilita o ajustamento da
sintonia fina.
• Indicador TUNE que se acende durante a
recepção do rádio.
Selecção da fonte de
alimentação
Pilhas (Consulte a Fig. A)
1
Abra a tampa do compartimento de
pilhas.
2
Insira quatro pilhas R6 (tamanho AA,
não fornecidas), observando a
correspondência dos pólos.
3
Feche a tampa.
Duração das pilhas
Com pilhas alcalinas Sony LR6 (tamanho AA):
Aprox. 100 horas
Com pilhas Sony R6 (tamanho AA):
Aprox. 35 horas
Substituição das pilhas
Quando o som se tornar fraco ou distorcido,
substitua todas as pilhas por outras novas.
Notas acerca das pilhas
• Insira as pilhas observando a correspondência
dos pólos.
• Não tente recarregar pilhas secas.
• Não utilize simultaneamente diferentes tipos
de pilha.
• Na substituição de pilhas, troque todas por
outras novas.
• Quando o aparelho não for ser utilizado por
um longo intervalo de tempo, remova as pilhas
a fim de evitar avarias decorrentes de fuga de
electrólitos e corrosão das pilhas.
• Caso ocorra fuga de electrólitos das pilhas,
limpe o compartimento das mesmas com um
pano macio antes de inserir novas pilhas.
Tensão da rede CA
(Consulte a Fig. 
B)
1
Ligue o cabo de alimentação CA
fornecido à tomada AC IN do rádio.
2
Insira a sua ficha numa tomada da rede.
Funcionamento do
rádio
1
Pressione OPERATION ($) para ligar o
aparelho.
2
Seleccione a banda desejada e sintonize
uma estação com TUNING.
O indicador TUNE (de sintonização)
acende-se quando uma estação é
sintonizada.
3
Ajuste o volume com VOL.
4
Ajuste a tonalidade com TONE, de
acordo com a sua preferência.
Para obter agudos cristalinos, gire-o
para «HIGH».
Para reforçar os graves, ajuste-o em
«LOW».
• Para desligar o rádio, pressione OPERATION
(4).
• Para a audição com um auricular, ligue o
auricular à tomada v (para auricular).
O altifalante é desactivado quando um
auricular.
Para aprimorar as condições de recepção
(Consulte a Fig. 
C)
FM
: Estenda a antena telescópica e ajuste o
comprimento e o ângulo para a melhor
recepção.
SW: Estenda a antena telescópica verticalmente.
AM(MW)/LW: Rode o aparelho
horizontalmente até obter uma óptima
recepção. Uma antena de barra de ferrite está
incorporada no aparelho.
Precauções
• Faça funcionar o aparelho com a fonte de
alimentação especificada em «Especificações».
Para o funcionamento com pilhas, utilize
quatro pilhas R6 (tamanho AA).
Para o funcionamento com CA, verifique se a
voltagem de funcionamento do aparelho é
idêntica à tensão da rede eléctrica local, e
utilize o cabo de alimentação CA fornecido;
não utilize nenhum outro tipo de cabo.
• O aparelho não estará desligado da rede CA
enquanto permanecer ligado a uma tomada da
rede, mesmo que o seu interruptor de
alimentação tenha sido desactivado.
• A placa indicativa da voltagem de
funcionamento, etc. está localizada na bace
externa.
• Não deixe o aparelho em locais próximos de
fontes de calor, ou sujeitos à luz solar directa,
poeira excessiva ou choques mecânicos.
• Se algum objecto sólido ou líquido cair dentro
do aparelho, desligue o cabo de alimentação
CA ou retire as pilhas e solicite uma
averiguação técnica a pessoal qualificado antes
de voltar a utilizar o aparelho.
• No interior de veículos ou edifícios, a recepção
do rádio pode ser difícil ou ruidosa.
Experimente a audição nas proximidades de
uma janela.
• Visto que um forte íman é utilizado nos
altifalantes, mantenha cartões de crédito
pessoal com codificação magnética ou relógios
a corda distantes do aparelho.
• Quando a superfície externa apresentar
sujidades, limpe-a com um pano macio
levemente humedecido com solução de
detergente suave. Nunca utilize limpadores
abrasivos ou solventes químicos, pois podem
danificar o acabamento.
Caso surja alguma dúvida ou problema
concernente a este aparelho, consulte o seu
agente Sony mais próximo.
Especificações
Gama de frequências:
Itália
Outr
os paises
Banda
FM
AM
FM
SW
AM(MW)
LW
ICF-703
87,5 - 108,0 MHz
526,5 - 1 606,5 kHz
87,5 - 108,0 MHz
530 - 1 605 kHz
ICF-703L
87,5 - 108,0 MHz
530 - 1 605 kHz
153 - 255 kHz
ICF-703S
87,5 - 108,0 MHz
5,95 - 18 MHz
530 - 1 605 kHz
Altifalantes:
Aprox. 10,2 cm de diâm., 8 ohms
Potência de saída:
430 mW (a 10% de distorção harmónica)
Saída:
Tomada v (ø 3,5 mm minitomada)
Alimentação:
Com o cabo de alimentação CA fornecido:
220 – 230 V CA, 50 Hz
240 V CA, 50 Hz (Modelo para Austrália)
Com quatro pilhas R6 (tamanho AA): 6 V CC
Dimensões:
Aprox. 265 
×
 137 
×
 69 mm (l/a/p),
incluindo controlos e partes salientes, com a
pega de transporte retraída
Peso:
Aprox. 1 019 g, incluindo as pilhas
Acessório fornecido:
Cabo de alimentação CA (1)
Design e especificações sujeitos a alterações sem
aviso prévio.
• Tryck på OPERATION för att slå av strömmen
(4).
• Ljudåtergivning via ansluten öronsnäcka:
anslut öronsnäckan till uttaget v för
öronsnäcka. högtalaren kopplas bort när en
öronsnäcka ansluts.
Tydligare radiomottagning (ill. C)
Vid FM-mottagning
: dra ut teleskopantennen
och justera dess längd, riktning och vinkel tills
mottagningskvaliteten blir bästa möjliga.
Vid KV-mottagning: dra ut teleskopantennen
och låt den stå i upprät ställning.
Vid AM (MV)/LV-mottagning: vrid radion på
det horisontella planet för att förbättra
mottagningskvalitén. En ferritstavantenn är
inbyggd i radion.
Att observera
• Driv radion på den spänningskälla som anges i
“Tekniska data”.
Batteridrift: driv radion med fyra st. batterier
R6 (storlek AA).
Nätdrift: kontrollera att märkspänningen
stämmer överens med lokal nätspänning.
Använd den medföljande nätkabeln för
nätanslutning. Använd inte några andra typer
av nätkablar.
• Nätströmtillförseln kopplas inte ur så länge
stickkontakten sitter i ett nätuttag, inte ens när
strömmen till radion slås av.
• Namnplåten, som anger märkspänningen och
liknande märkuppgifter, finns på undersidan.
• Placera inte radion på en plats, där den utsätts
för värme, solsken, damm och/eller mekaniska
stötar.
• Dra ut stickkontakten ur nätuttaget eller ta ut
batterierna ur batterifacket, om du skulle råka
tappa någonting eller spilla vätska i radion. Låt
en fackkunnig reparatör besiktiga radion innan
den tas i bruk igen.
• Det kan hända i fordon eller byggnader att det
blir svårt att ställa in önskad station, eller så
kan det uppstå störningar under pågående
radiomottagning. Lyssna i så fall på radion
nära ett fönster.
• En magnet med starkt magnetfält används i
den inbyggda högtalaren i denna radio. Låt
inte kreditkort med magnetkodning eller
fjäderuppdragna klockor ligga i radions närhet,
på grund av att magneten kan bli orsak till
skador på dem.
• Torka radion med en mjuk trasa, som fuktats i
mild diskmedelslösning, för att rengöra den.
Använd inte slipande rengöringsmedel eller
kemiska lösningar. Det kan skada
ytbehandlingen.
Rådfråga affären där radion köptes, eller Sonys
representant, när det uppstår svårigheter eller du
vill ställa frågor som inte besvaras i denna
bruksanvisning.
Tekniska data
Mottagningsområde:
Italien
Övriga länder
Våglängder
FM
AM
FM
KV(SW)
AM(MV(MW))
LV(LW)
ICF-703
87,5 - 108,0 MHz
526,5 - 1 606,5 kHz
87,5 - 108,0 MHz
530 - 1 605 kHz
ICF-703L
87,5 - 108,0 MHz
530 - 1 605 kHz
153 - 255 kHz
ICF-703S
87,5 - 108,0 MHz
5,95 - 18 MHz
530 - 1 605 kHz
Högtalare:
ca. 10,2 cm i diam., 8 ohm
Uteffekt:
430 mW (med 10% övertonsdistorsion)
Uttag:
 v för öronsnäcka (ø 3,5 mm minijack)
Strömförsörjning:
nätanslutning med hjälp av medföljande
nätkabel för drift på: 220 – 230 V/50 Hz
nätspänning
240 V/50 Hz nätspänning (Modell till
Australien)
batteridrift på 6 volts likströmsspänning med
fyra st. batterier R6 (storlek AA)
Dimensioner:
ca. 265 
×
 137 
×
 69 mm (b/h/d) inkl.
utskjutande delar och reglage, med
handtaget nedtryckt
Vikt:
ca. 1 019 g inkl. batterierna
Medföljande tillbehör:
Nätkabel (1)
Rätt till ändringar förbehålles.
Svenska
VARNING!
Utsätt inte radion för regn eller fukt för att
undvika riskerna för brand och/eller elektriska
stötar.
Öppna inte höljet. Det kan resultera i risk för
elektriska stötar. Överlåt allt reparations- och
underhållsarbete till fackkunniga tekniker.
Installera inte enheten i trånga utrymmen, som
t.ex. en bokhylla eller inbyggd i ett skåp.
Placera inte objekt fyllda med vätskor, t.ex. vaser
eller liknande, på enheten eftersom det medför
brandrisk och risk för elskador.
Före bruk
Tack för inköpet av Sonys pålitliga FM/AM-
radio, alternativt av modellen med vågländerna
FM, KV och MV eller av modellen med
vågländerna FM, MV och LV, med lång
livslängd. Vi önskar Dig många glada stunder i
radions sällskap!
Läs noga igenom bruksanvisningen för att lära
känna till radion och dess användning. Spara
bruksanvisningen.
Denna bruksanvisning beskriver modellerna
ICF-703, ICF-703S och ICF-703L.
Skillnaderna mellan de olika modellerna framgår
av nedanstående tabell:
Modellbeteckning ICF-703
ICF-703S
ICF-703L
Vaglängder
FM/AM
FM/KV/MV FM/MV/LV
(FM/SW/MW) (FM/MW/LW)
Egenskaper
• Val mellan två strömförsörjningssätt:
batteridrift och nätdrift
• Reglaget TONE för styrning av tonklang, som
underlättar fininställning av ljudkvalitet.
• Indikatorn TUNE för exakt stationsinställning,
som lyser under pågående radiomottagning.
Val av önskat
strömförsörjningssätt
Batteridrift (ill. A)
1
Öppna locket till batterifacket.
2
Sätt i fyra batterier R6 (storlek AA) med
polerna vända åt korrekt håll.
3
Stäng locket.
Batteriernas livslängd
När radion drivs med Sonys alkaliska batterier
LR6 (storlek AA):
ca. 100 timmar
När radion drivs med Sonys batterier R6 (storlek
AA):
ca. 35 timmar
När ska batterierna bytas ut?
Byt ut alla fyra batterier mot nya batterier så fort
volymnivån sänks eller det uppstår distorsion.
Att observera angående batterierna
• Var noga med att sätta i batterierna vända åt
korrekt håll.
• Försök inte att ladda upp torrbatterierna.
• Använd inte olika typer av batterier samtidigt.
• Vid byte av batterier, byt ut alla batterier.
• Ta ur batterierna när radion inte skall
användas under en längre tidsperiod, för att
undvika skador på grund av batteriläckage och
korrosion.
• Vid batteriläckage, torka batterifacket med en
mjuk trasa före isättning av nya batterier.
Nätdrift (ill. B)
1
Anslut den ena kontakten på nätkabeln
till nätintaget AC IN på denna radio.
2
Anslut stickkontakten till ett nätuttag.
Radiomottagning
Manuell
1
Tryck in OPERATION ($) för att slå på
strömmen.
2
Välj önskad våglängd och vrid på
TUNING för att ställa in önskad
station.
Indikatorn TUNE tänds när en station
har ställts in.
3
Vrid på VOL för att styra volymen till
önskad nivå.
4
Vrid på TONE för att styra tonklangen.
Ren och tydlig diskantåtergivning:
vrid till läget “HIGH”.
Basförstärkning: vrid till läget “LOW”.
Dansk
Varoitus
Tulipalo- ja sähköiskuvaaran välttämiseksi tätä
laitetta ei saa altistaa sateelle eikä kosteudelle.
Sähköiskuvaaran välttämiseksi tätä laitetta ei saa
avata. Kaikki huoltotyöt on jätettävä
ammattihenkilön suoritettaviksi.
Älä sijoita laitetta suljettuun tilaan, kuten
umpinaiseen kirjahyllyyn tai kaappiin.
Älä sijoita laitteen päälle maljakkoa tai muita
nestettä sisältäviä esineitä, jotta vältät tulipalo- ja
sähköiskuvaaran.
Ennen kuin aloitat
Kiitämme tämän Sony ULA/AM 2 kaistan
radion ja ULA/LA/KA tai ULA/KA/PA 3
kaistan radion valinnasta! Nämä laitteet toimivat
luotettavasti ja antavat tuntikaupalla
kuunteluiloa.
Lue nämä käyttöohjeet ennen radion käytön
aloittamista ja säilytä ne mahdollista tulevaa
tarvetta varten.
Nämä ohjeet kattavat seuraavat mallit: ICF-703,
ICF-703S ja ICF-703L.
Mallien väliset eroavaisuudet on näytetty alla.
Mallinumero
ICF-703
ICF-703S
ICF-703L
Kaista
ULA/AM
ULA/LA/KA ULA/KA/PA
(FM/AM)
(FM/SW/MW) (FM/MW/LW)
Ominaisuudet
• Kaksi virtalähdettä: paristot ja verkkovirta.
• Sävysäädin (TONE) helpottaa sävyn
hienoviritystä.
• Virityksen merkkivalo (TUNE) palaa
radiovastaanoton aikana.
Virtalähteen valinta
Paristot (katso kuvaa A)
1
Avaa paristokotelon kansi.
2
Aseta neljä R6 (koko AA) paristoa
(eivät kuulu varusteisiin) paikalleen
niin, että napaisuus tulee oikein päin.
3
Sulje kansi.
Paristojen kesto
Käytettäessä Sony-alkaliparistoja LR6 (koko AA):
Noin 100 tuntia
Käytettäessä Sony-paristoja R6 (koko AA):
Noin 35 tuntia
Paristojen vaihto
Kun ääni heikkenee tai säröytyy, vaihda kaikki
paristot uusiin.
Huomautuksia paristoista
• Aseta paristot niin, että napaisuus tulee oikein
päin.
• Älä lataa kuivaparistoja.
• Älä käytä yhdessä eri tyyppisiä paristoja.
• Vaihda aina kerralla kaikki paristot.
• Kun laitetta ei käytetä pitkään aikaan, ota
paristot pois, jotta saadaan vältettyä
paristovuodon aiheuttamat vahingot ja
syöpyminen.
• Jos paristot vuotavat, pyyhi paristolokero
pehmeällä kankaalla ennen uusien paristojen
asettamista.
Verkkovirta (katso
kuvaa 
B)
1
Liitä varusteisiin kuuluva verkkojohto
radion liittimeen AC IN.
2
Kytke seinäpistorasiaan.
Radion käyttö
1
Kytke radioon virta painamalla
käyttöpainiketta OPERATION ($).
2
Valitse kaista ja viritä asema TUNING-
säätimellä.
TUNE (virityksen merkkivalo) syttyy,
kun asema on virittynyt kohdalleen.
3
Säädä äänenvoimakkuus VOL-
säätimellä.
4
Säädä sävy TONE-säätimellä.
Kirkas diskantti saadaan kääntämällä
suuntaan “HIGH”.
Bassoa voimistetaan säätämällä asento
“LOW”.
• Radio sammutetaan painamalla painiketta
OPERATION (4).
• Kun haluat kuunnella korvakuulokkeet, liitä ne
liittimeen v (korvakuulokkeet). Kaiutin
katkeaa pois toiminnasta, kun
korvakuulokkeet on liitetty.
Kuuluvuuden parantaminen (katso kuvaa
C)
ULA
: Suorista teleskooppiantenni ja etsi asento
ja pituus, josta saadaan paras mahdollinen
kuuluvuus.
LA: Nosta teleskooppiantenni pystyyn.
AM (KA)/PA: Kääntele laitetta vaakasuoraan ja
etsi näin asento, josta saadaan paras
mahdollinen kuuluvuus. Laitteessa on
sisäänrakennettu ferriittitankoantenni.
Huomautuksia
• Käytä laitetta “Tekniset tiedot”  mainitulla
virtalähteellä.
Jos käytät laitetta paristoilla, käytä neljää R6
(koko AA) paristoa.
Kun käytät laitetta verkkovirralla, varmista,
että laitteen käyttöjännite on sama kuin
paikallinen verkkojännite ja käytä varusteisiin
kuuluvaa verkkojohtoa; älä käytä muun
tyyppistä johtoa.
• Laite ei katkea kokonaan irti
vaihtovirtalähteestä (verkosta) niin kauan kuin
se on liitetty seinäpistorasiaan, vaikka itse
laitteen virta olisi katkaistu.
• Käyttöjännitteen ja muut tärkeät tiedot
osoittava arvokyltti sijaitsee pohjassa.
• Älä pidä laitetta lämmönlähteiden
läheisyydessä, suorassa auringonpaisteessa,
paikassa, jossa on huomattavasti pölyä tai jossa
on mekaanista tärinää.
• Jos laitteen sisään putoaa tai kaatuu jotakin,
irrota verkkojohto tai ota paristot pois ja
tarkastuta laite ammattihenkilöllä ennen kuin
jatkat sen käyttöä.
• Radiovastaanotto saattaa olla vaikeaa tai
lähetyksessä olla huomattavasti häiriöitä
kuunneltaessa ajoneuvoissa tai rakennusten
sisällä. Yritä kuunnella ikkunan lähellä.
• Koska kaiuttimissa on voimakas magneetti,
pidä luottokortit ym. magneettisen
koodauksen omaavat kortit  ja jousivetoiset
kellot poissa laitteen läheisyydestä.
• Jos laitteen pinta likaantuu, puhdista se
pehmeällä kankaalla, joka on kostutettu
mietoon pesuaineliuokseen. Älä käytä koskaan
hankaavia puhdistusaineita tai kemiallisia
liuottimia, sillä ne saattavat pilata laitteen
pinnan.
Jos laitteen suhteen ilmenee kysyttävää tai
ongelmia esiintyy, pyydämme ottamaan
yhteyden lähimpään Sony-jälleenmyyjään.
Tekniset tiedot
Taajuusala:
Italia
Muut maat
Kaista
ULA(FM)
AM
ULA(FM)
LA(SW)
AM(KA(MW))
PA(LW)
ICF-703
87,5 - 108,0 MHz
526,5 - 1 606,5 kHz
87,5 - 108,0 MHz
530 - 1 605 kHz
ICF-703L
87,5 - 108,0 MHz
530 - 1 605 kHz
153 - 255 kHz
ICF-703S
87,5 - 108,0 MHz
5,95 - 18 MHz
530 - 1 605 kHz
Kaiutin:
Noin 10,2 cm, halk. 8 ohmia
Teholähtö:
430 mW (10 % harmonisella säröllä)
Lähtö:
v
-liitin (halk. 3,5 mm miniliitin)
Virtavaatimukset:
Varusteisiin kuuluvalla virtajohdolla:
220-230 V vaihtovirta, 50 Hz
240 V vaihtoviryta, 50 Hz (Australian malli)
Neljällä R6 (koko AA) paristolla: 6 V tasavirtaa
Mitat:
Noin 265 
×
 137 
×
 69 mm (L 
×
 K 
×
 S)
mukaanlukien esiintyöntyvät  osat ja säätö
kantohihna sisäänpainettuna
Paino:
Noin 1 019 g paristot mukaanluettuina
Vakiovaruste:
Verkkojohto (1)
Valmistaja pidättää oikeuden muuttaa ulkoasua
ja teknisiä ominaisuuksia ilman
ennakkoilmoitusta.
ADVARSEL
For at forhindre brand eller stød, må dette
apparat ikke udsættes for regn eller fugt.
For at undgå elektriske stød, må kabinettet ikke
åbnes. Overlad alt reparationsarbejde til
kvalificeret personale.
Anbring ikke apparatet et sted med begrænset
plads, f.eks. i en bogreol eller i et skab.
Undlad at anbringe objekter fyldt med væske,
f.eks. vaser, på apparatet, så risikoen for brand
eller stød undgås.
Inden du begynder
Tak fordi du har købt denne Sony FM/AM 2-
bånds og FM/KB/MB eller FM/MB/LB 3-bånds
radio! Den vil give dig mange timers pålidelig
service og lyttefornøjelse.
Læs venligst denne betjeningsvejledning
grundigt, inden du begynder at anvende din
radio, og gem den til fremtidig konsultation.
Denne betjeningsvejledning gælder følgende
modeller: ICF-703, ICF-703S og ICF-703L.
Forskellen på modellerne vises herunder.
Modelnummer
ICF-703
ICF-703S
ICF-703L
Bånd
FM/AM
FM/KB/MB FM/MB/LB
(FM/SW/MW) (FM/MW/LW)
Egenskaber
• To forskellige strømkilder: batterier og
lysnettet.
• TONE-kontrol gør fin-tonejustering nemmere.
• TUNE-indikator lyser under radiomodtagning.
Valg af
strømforsyning
Isætning af batterier (se
Fig. 
A)
1
  Åbn batterirumsdækslet.
2
  Sæt fire R6 (størrelse AA) batterier
(medfølger ikke) i med + og -
polariteterne i den rigtige retning.
3
Luk dækslet.
Batterilevetid
Med anvendelse af Sony L6 (størrelse AA) alkali-
batterier:
Ca. 100 timer
Med anvendelse af Sony batterier R6 (størrelse
AA):
Ca. 35 timer
Udskiftningstidspunkt for
batterierne
Hvis lyden er blevet svag eller forvrænget, skal
samtlige batterier skiftes ud med nye.
Vedrørende batterierne
• Sæt batterierne i med polariteterne i rigtig
retning.
• Oplade ikke tørbatterierne.
• Anvend ikke batterier af forskellig type
sammen.
• Når batterierne skiftes ud, skal de allesammen
skiftes ud på en gang med nye.
• Tag batterierne ud for at undgå beskadigelse
forårsaget af udsivning af batteri-elektrolyt og
korrosion, hvis apparatet ikke skal anvendes i
længere tid.
• Hvis udsivning af batteri-elektrolyt er sket,
skal batterirummet tørres af med en blød klud,
inden der sættes nye batterier i.
Anvendelse med
lysnettet (se Fig.
B)
1
Sæt den medfølgende netledning i AC
IN-jackstikket på radioen.
2
Sæt netledningen i en stikkontakt i
væggen.
Radiomodtagning
1
Tryk på OPERATION ($) for at tænde
for radioen.
2
Vælg en ønsket bånd, og stil ind på en
station ved hjælp af TUNING.
TUNE (stationsindstilling) indikatoren
begynder at lyse, når der er stillet ind
på en station.
3
Reguler lydstyrken med VOL.
4
Indstil tonen efter ønske med TONE.
Drej til “HIGH”, hvis du ønsker en klar
diskant.
Indstil til “LOW”, hvis du vil
forstærker bassen.
• Tryk på OPERATION (4), hvis du vil slukke
for radioen.
•  Hvis du vil lytte via en øretelefon, skal denne
tilsluttes v (øretelefon) jackstikket.
Højttaleren kobles ud, når øretelefonen sættes i
forbindelse.
Bedre modtagebetingelser (se Fig. C)
FM
: Træk teleskopantenne ud og juster dens
længde, retning og vinkel, indtil den bedste
modtagning opnås.
KB: Træk teleskopantennen ud i lodret retning.
AM (MB)/LB: Drej clock-radioen horisontalt,
indtil den bedste modtagning opnås.
Klokradioen har en indbygget ferrit-
rørantenne.
Regler for
anvendelse
• Anvend kun radioen med den i
“Specifikationer” angivne strømkilde.
Anvend fire R6 (størrelse AA) batterier, hvis
radioen skal drives på batterier.
Hvis radioen anvendes med lysnettet:
Kontroller, at radioens driftsspænding er
identisk med den lokale spænding og anvend
den medfølgende netledning. Anvend ikke
nogen anden type netledning.
• Radioen vil stadig være tilsluttet lysnettet, så
længe den er tilsluttet en stikkontakt i væggen,
uanset om der er afbrudt på selve radioen.
• Navnepladen med indikering af
driftsspænding etc. sidder på undersiden af
radioen.
• Efterlad ikke receiveren på steder, hvor det er
meget varmt, som for eksempel direkte i solen,
på steder med sand, meget støv, eller hvor den
kan blive udsat for vibrationer.
• Hvis der skulle komme en genstand eller
væske ind i radioen, skal lysnetadapteren tages
ud af forbindelse, batterierne tages ud, og
radioen skal undersøges af en fagmand, før
den bruges igen.
• Radiomodtagning kan være vanskelig og
behæftet med støj, hvis du befinder dig i en bil
eller inden døre. Prøv i sådanne tilfælde at
bruge receiveren i nærheden af vinduet.
• Da der anvendes en stærk magnet i højttaleren,
må kreditkort med magnetiske koder eller
fjederoptrukne ure ikke komme i nærheden af
radioen.
• Rengør radioens ydre, hvis den er blevet
snavset, med en blød klud, der er let fugtet
med et mildt rensemiddel. Brug aldrig
ridsende rensemidler eller kemiske
opløsningsmidler, da de kan misdanne
kabinettet.
Henvend dig gerne til nærmeste Sony-
forhandler, hvis du har nogen spørgsmål om
eller problemer med din radio.
Specifikationer
Frekvensomrråde:
Italien
Andr
e lande
Bånd
FM
AM
FM
KB(SW)
AM(MB(MW))
LB(LW)
ICF-703
87,5 - 108,0 MHz
526,5 - 1 606,5 kHz
87,5 - 108,0 MHz
530 - 1 605 kHz
ICF-703L
87,5 - 108,0 MHz
530 - 1 605 kHz
153 - 255 kHz
ICF-703S
87,5 - 108,0 MHz
5,95 - 18 MHz
530 - 1 605 kHz
Højttaler:
Ca. 10,2 cm diam. 8 ohm
Udgangseffekt:
430 mW (ved 10% harmonisk forvrængning)
Udgang:
v
-jackstik (diam. 3,5 mm mini-jackstik)
Strømforsyning:
Med den medfølgende netledning:
220 - 230 V AC, 50 Hz
240 V AC, 50 Hz (Modellen til Australien)
Med fire R6 (størrelse AA) batterier: 6 V DC
Mål:
Ca. 265 
×
 137 
×
 69 mm (b 
×
 h 
×
 d), inkl.
fremspringende dele og kontrol med
bærehåndtag trykket ind.
Vægt:
Ca. 1 019 g, inkl. batterier
Medfølgende tilbehør:
Netledning (1)
Design og specifikationer kan ændres uden
varsel.
A
B
C
OPERATION
 ($ON/4STANDBY)
ICF-703
ICF-703S
ICF-703L
Telescoopantenne
Teleskopantenn
Antena telescópica
Teleskooppiantenni
Teleskopantenne
TUNE afstemlampje
IndikatornTUNE
Indicador TUNE
Virityksen merkkivalo (TUNE)
Indikator for stationsindstilling (TUNE)
R6 (AA-formaat) batterij 
×
 4
batteri R6 (strorlek AA) 
×
 4
pilha R6 (tamanho AA) 
×
 4
R6 (koko AA) paristot 
×
 4
R6 (størrelse AA) batterier 
×
 4
(v) Oortelefoon
-aansluiting
Uttaget v
Tomada v
(v) liitin
v
 -jackstik
Steek de # kant van de batterij eerst in.
Sätt i minuspolsidan # av batteriet först.
Insira o lado # da pilha primeiro.
Aseta ensin pariston # puoil.
Sæt # enden af batteriet i først.
Draagbeugel
Handtag
Pege de transporte
Kantokahva
Bærehåndtag
AC IN
Netsnoer (bijgeleverd)
Nätkabel (medföljer)
Cabo de alimentação CA (fornecido)
Verkkojohto (vakiovaruste)
Netledning (medfølgende)
AM (MG)/LG
AM (MV)/LV
AM (MW)/LW
AM (KA)/PA
AM (MB)/LB
FM
ULA
KG
KV
SW
LA
1
2
3
4