Руководство По Работе для Panasonic DMC-LX100

Страница из 332
119
SQW0034
Justera fokus och ljusstyrka (exponering)
Ta bilder med autofokus
Om du väljer [   ] / [   ] / [   ] / [   ]
Använd         för att välja AF-område och tryck på [MENU/
SET] för att spara inställningen (upprepa)
 •Tryck på [MENU/SET] igen för att avbryta inställningen.
 •Tryck på [DISP.]-knappen för att avbryta alla inställningar.
6
Tryck på [Fn2]-knappen
 
Registrera det inställda AF-området i [   ], [   ] och [   ] (Anpassad)
 
Tryck på   på skärmen i steg 
3
 i (→
 
Använd     för att välja registreringsmålets ikon och tryck på [MENU/SET]
 •En bekräftelseskärm visas. Om du väljer [Ja] utförs åtgärden.
 
Inställningarna som registrerats i [ 
 ], [ 
 ], eller [ 
 ] bibehålls även om kameran stängs av.
 
Inställningarna som justerats i [ 
 ], [ 
 ], eller [ 
 ] återställs till förvalda inställningar när 
kameran stängs av.
 
Om markörknappen trycks ner när [Direkt fokusområde] i [Anpassad]-menyn är inställt på [ON], 
visas inställningsskärmen för AF-område.