Руководство По Работе для Panasonic DMC-LX100

Страница из 332
161
SQW0034
Funktioner för specifika motiv och syften
Avaktivera pipsignalerna och blixten samtidigt  
[Tyst läge]
Bildtagningsläge: 
Det här läget är praktiskt om du tar bilder i en tyst omgivning eller i offentliga miljöer, eller 
om du tar bilder på motiv som små barn eller djur.
1
Ställ in menyn
 →   [Anpassad] → [Tyst läge]
Inställningar: [ON] / [OFF]
 •I det här läget är alla ljudsignaler avaktiverade, blixten inställd på [Forcerad av], 
och AF-lampan släckt. Följande inställningar är fasta.
 
– [Slutartyp]: [ESHTR]
 
– [Blixtinställning]: [   ] (Forcerad blixt Av)
 
– [AF-hjälplampa]: [OFF]
 
– [Pipnivå]: [   ] (Av)
 
– [Slutarvolym]: [   ] (Av)
 
Även när det här läget är inställt på [ON], lyser eller blinkar följande lampor/indikatorer.
 •Indikator för självutlösare
 •Wi-Fi-anslutningslampa
 
Kamerans funktionsljud, som ljudet från objektivets rörelser vid inställning av bländaren, stängs 
inte av.
 
Observera särskilt motivets rättigheter avseende sekretess, personlig integritet och likheter 
med andra personer när du använder den här funktionen. Du använder den på egen risk.