Руководство По Работе для Panasonic DMC-LX100

Страница из 332
60
SQW0034
Grunder
Välj bildtagningsläge
Ange en kombination av inställningar som ska användas för bildtagning 
(Anpassade inställningar)
Upp till tre kombinationer av önskade menyinställningar kan registreras. Välj [Använd 
pers.inst.funk.] i [Anpassad]-menyn för att snabbt kunna växla till de valda inställningarna 
i den egna inställningsuppsättningen.
 
Registrera den egna inställningsuppsättningen
  Ställ in önskad menyinställning, t.ex. [Insp]-menyn, [Film]-menyn och 
[Anpassad]-menyn
  Ställ in menyn
 →   [Anpassad] → [Pers.Inst.Minne]
  Använd     för att välja en egen inställningsuppsättning (C1-C3) för registrering och 
tryck på [MENU/SET]
 •En bekräftelseskärm visas. Om du väljer [Ja] utförs åtgärden.
 
Följande menyalternativ är inte registrerade som egna inställningar.
[Insp]-menyn
[Inst.]-menyn
[Spela]-menyn
 •Data som registreras med 
[Ansiktsigenk.]
 •Inställningen [Profilinställning]
 •Alla menyer
 •[Rotera disp]
 •[Bildsortering]
 •[Borttagningsbekräft.]
 
Använda den egna inställningsuppsättningen
  Ställ in menyn
 →   [Anpassad] → [Använd pers.inst.funk.]
  Använd     för att välja egen inställningsuppsättning
  Tryck på [MENU/SET]
 •Inställningarna ändras till de inställningar du valde som egen 
inställningsuppsättning.
50
i
Använda funktionsknappen för att ta fram den egna 
inställningsuppsättningen
Genom att ställa in funktionsknappen på [Använd pers.inst.funk.] kan du snabbt växla till 
din egen inställningsuppsättning med ett tryck på funktionsknappen.
  Tilldela [Använd pers.inst.funk.] till önskad funktionsknapp med användning av 
[Fn-knappinställning] i [Anpassad]-menyn. 
  Tryck på funktionsknappen till vilken [Använd pers.inst.funk.] har tilldelats. Använd     
för att välja den egna inställningsuppsättningen, och tryck sedan på [MENU/SET]