Руководство По Работе для Panasonic DMC-LX100

Скачать
Страница из 332
263
Wi-Fi
Informácie o možnostiach pripojenia
Po voľbe funkcie Wi-Fi a cieľového miesta odosielania zvoľte spôsob pripojenia. Ak ste vonku 
a nemôžete použiť svoj bezdrôtový prístupový bod, alebo sa dočasne pripájate k zariadeniu, 
ktoré bežne nepoužívate, alebo sa vyskytne podobná situácia, vtedy je výhodné uskutočniť 
priame pripojenie.
Ak sa pripájate s rovnakými nastaveniami, ako sa použili predtým, môžete rýchlo začať 
pomocou funkcie Wi-Fi, a to pripojením pomocou [Select a destination from History] (Voľba 
cieľového miesta z Histórie) alebo [Select a destination from Favorite] (Voľba cieľového miesta 
z Obľúbených).
Bezdrôtový prístupový bod
Spôsob pripojenia
Opis
[Via Network] 
(Prostredníctvom siete)
Pripojenie prostredníctvom bezdrôtového prístupového 
bodu
[Direct] (Priamo)
Vaše zariadenie sa pripojí priamo k fotoaparátu.