Руководство По Работе для Panasonic DMC-LX100

Скачать
Страница из 332
330
Ďalšie informácie
Upozornenia a poznámky týkajúce sa používania fotoaparátu
  Logo SDXC je ochranná známka spoločnosti SD-3C, LLC.
  HDMI, logo HDMI a High-Definition Multimedia Interface sú ochranné známky alebo 
registrované ochranné známky spoločnosti HDMI Licensing LLC v USA a iných krajinách.
  HDAVI Control™ je ochranná známka spoločnosti Panasonic Corporation.
  „AVCHD“, „AVCHD Progressive“ a logo „AVCHD Progressive“ sú ochranné známky 
spoločností Panasonic Corporation a Sony Corporation.
  Vyrobené v licencii od spoločnosti Dolby Laboratories.
 
Dolby a symbol dvojitého D sú ochranné známky spoločnosti Dolby Laboratories.
  Adobe je ochranná známka alebo registrovaná ochranná známka spoločnosti Adobe 
Systems Incorporated v USA a/alebo iných krajinách.
  Pentium je ochranná známka spoločnosti Intel Corporation v USA a/alebo iných krajinách.
  Windows a Windows Vista sú buď registrované ochranné známky, alebo ochranné 
známky spoločnosti Microsoft Corporation v USA a/alebo iných krajinách.
  iMovie, Mac a Mac OS sú ochranné známky spoločnosti Apple Inc., registrované v USA 
a iných krajinách.
  iPad, iPhone a iPod touch sú ochranné známky spoločnosti Apple Inc., zaregistrované 
v USA a iných krajinách.
  App Store je servisná značka spoločnosti Apple Inc.
  Android a Google Play sú ochranné známky alebo registrované ochranné známky 
spoločnosti Google Inc.
  Logo Wi-Fi CERTIFIED™ je certifikačná známka spoločnosti Wi-Fi Alliance
®
.
  Identifikačné označenie Wi-Fi Protected Setup™ je certifikačná známka spoločnosti Wi-Fi 
Alliance
®
.
  „Wi-Fi
®
“ a „Wi-Fi Direct
®
“ sú registrované ochranné známky spoločnosti Wi-Fi Alliance
®
.
  „Wi-Fi Protected Setup™“, „WPA™“ a „WPA2™“ sú ochranné známky spoločnosti Wi-Fi 
Alliance
®
.
  DLNA, logo DLNA a DLNA CERTIFIED sú ochranné známky, servisné značky alebo 
certifikačné známky spoločnosti Digital Living Network Alliance.
  QR kód je registrovaná ochranná známka spoločnosti DENSO WAVE INCORPORATED.
  Tento výrobok používa „DynaFont“ od spoločnosti DynaComware Corporation. DynaFont 
je registrovaná ochranná známka spoločnosti DynaComware Taiwan Inc.
  Ostatné názvy, názvy výrobcov a označenia produktov uvedené v tomto návode sú 
ochranné známky alebo registrované ochranné známky príslušných vlastníkov.