Panasonic DMC-LX100 操作指南

页码 332
57
SQW0034
Grunder
Ta bilder
 
Motiv/miljöer som kan vara svåra att fokusera på:
 •Snabbrörliga eller mycket ljusa föremål eller föremål utan färgkontraster.
 •Ta bilder genom glas eller nära lysande föremål. 
 •I mörker eller vid kraftiga skakningar.
 •För nära objektet eller försök att ta bilder av motiv med objekt som är både 
nära och långt borta i samma bild.
Visar en stillbild direkt efter att bilden tagits
 →   [Anpassad] → [Auto återvisn.]
[Varaktighet]
Ställ in hur lång tid tagna stillbilder ska visas.
[HOLD]:  Visa bilder tills avtryckaren trycks ner halvvägs
[5SEC] / [4SEC] / [3SEC] / [2SEC] / [1SEC] / [OFF]
[Uppspelningsprioritet]
[ON]:  Under [Auto återvisn.] kan du byta uppspelningsskärm eller ta bort bilder.
[OFF]:  Under [Auto återvisn.] kan du utföra samma knappåtgärder som när du 
tar en bild.
 •När [Varaktighet] ställs in på [HOLD], fixeras [Uppspelningsprioritet] på [ON].