Panasonic DMC-LX100 操作指南

下载
页码 332
267
Wi-Fi
Informácie o možnostiach pripojenia
[Direct] (Priamo) Priame pripojenie
Môžete zvoliť spôsob pripojenia k vášmu zariadeniu.
Zvoľte spôsob pripojenia, s ktorým je vaše zariadenie kompatibilné.
Spôsob pripojenia
Opis
[Wi-Fi Direct]*
1
1
  Zariadenie nastavte do režimu Wi-Fi Direct™.
2
  Zvoľte [Wi-Fi Direct].
3
  Zvoľte zariadenie, ku ktorému sa chcete pripojiť.
•  Podrobnejšie informácie nájdete v návode na obsluhu daného zariadenia.
[WPS Connection] 
(Pripojenie WPS)*
2
[WPS (Push-Button)] (WPS (Tlačidlo))
1
  Zvoľte [WPS (Push-Button)] (WPS 
(Tlačidlo)).
2
  Zariadenie nastavte do režimu WPS.
•  Na pripojenie stlačením tlačidla [DISP.] tohto 
fotoaparátu môžete čakať dlhšie.
[WPS (PIN code)] (WPS (Kód PIN))
1
  Zvoľte [WPS (PIN code)] (WPS (Kód PIN)).
2
  Vo fotoaparáte zadajte kód PIN zariadenia.
[Manual 
Connection] 
(Manuálne 
pripojenie)
1
  V zariadení zadajte SSID a heslo. SSID 
a heslo sa zobrazia v prostredí čakania 
na pripojenie vo fotoaparáte.
•  Ak je cieľ prenosu [Smartphone] (Smartfón), 
môžete sa pripojiť tak, že smartfónom prečítate 
SSID a heslo
QR kód
*
1
  Na pripojenie tohto fotoaparátu pomocou funkcie [Wi-Fi Direct] je potrebný operačný systém 
Android 4.0 alebo vyššia verzia a zariadenie musí byť kompatibilné so štandardom Wi-Fi Direct™.
*
2
  WPS označuje funkciu, ktorá vám umožňuje ľahko nakonfigurovať nastavenia týkajúce sa 
pripojenia a zabezpečenia zariadení bezdrôtovej siete LAN.