Panasonic DMC-LX100 操作指南

页码 332
81
Režim snímania
Snímanie po nastavení hodnoty clony a expozičného času
Snímanie po automatickom nastavení hodnoty clony a expozičného 
času ([Program AE] (Programy automatickej expozície))
Snímajte s použitím hodnôt clony a expozičnými časmi, ktoré automaticky nastaví fotoaparát 
podľa jasu snímaného objektu.
1
0
0
5
2
125
60
30
15
5.6
4.0
2.0
2.8
Indikátor úpravy parametrov 
automatickej expozície
  Otočením clonového krúžku zvoľte [A] (AUTOMATICKY).
2
  Otočením ovládača rýchlosti uzávierky zvoľte [A] 
(AUTOMATICKY).
 
Nastaví sa režim [Program AE] (Programy automatickej expozície) 
a ikona režimu snímania sa zmení na [P].
3
  Stlačte spúšť do polovice.
•  Ak hodnota clony a expozičný čas blikajú načerveno, nemáte 
správnu expozíciu.
4
  Kým sú číselné hodnoty zobrazené žlté (približne 10 sekúnd), otočením otočného 
ovládača zmeňte hodnoty s použitím úpravy parametrov automatickej expozície. 
•  Ak chcete zrušiť úpravu parametrov automatickej expozície, vypnite fotoaparát alebo otočením 
otočného ovládača zrušte indikátor úpravy parametrov automatickej expozície.
•  Ak chcete skorigovať expozíciu, pomocou ovládača kompenzácie expozície nastavte hodnotu 
kompenzácie. 
Aktivácia/deaktivácia zobrazenia expozimetra
 →   [Custom] (Používateľské nastavenia) → [Expo.Meter] (Expozimeter) → [ON] 
(Zap.)/[OFF] (Vyp.)
  Keď nastavíte túto funkciu na [ON] (Zap.), expozimeter bude 
zobrazený počas úpravy parametrov automatickej expozície, 
nastavenia hodnoty clony a expozičného času.
  V rozsahu zobrazenom červenou farbou nie je možná správna 
expozícia.
  Ak sa expozimeter nezobrazí, prepnite zobrazenie informácií na 
displeji stlačením tlačidla [DISP.]. 
  Expozimeter zmizne približne po 4 sekundách nečinnosti.
0
0
5
2
125
60
30
15
5.6
4.0
2.0
2.8
Expozimeter