Panasonic DMC-LX100 Bedienungsanleitung

Seite von 332
24
SQW0034
Förberedelser
Sätta i och ta ur batteriet/kortet (tillval)
 •Se till att kameran är avstängd.
1
Skjut öppningsknappen till 
[OPEN]-positionen och öppna 
kort-/batteriluckan
[OPEN] [LOCK]
Öppningsknapp
2
Sätt in batteriet och kortet och 
kontrollera att de är vända åt rätt 
håll
 •
Batteri:
Tryck in batteriet hela vägen tills det 
klickar på plats, och kontrollera att spaken 
sitter över och håller fast batteriet.
 •
Kort:
För in kortet hela vägen tills det klickar.
Rör inte 
kontakten
Laddat batteri (vänd det rätt)
Kort 
(vänd det rätt:  
kontakterna riktade mot displayen)
Spak
3
Stäng kort-/batteriluckan och 
skjut öppningsknappen till 
[LOCK]-positionen
 
Ta ut batteri och kort
 Ta ut batteriet:
Skjut spaken i pilens riktning.
 Ta ut kortet:
Tryck på mitten av kortet.
Spak
 
Ta ut batteriet från kameran efter användning.
 
Förvara minneskorten utom räckhåll för barn så att de inte sväljs.
 
För att ta bort kortet eller batteriet stänger du först av kameran och väntar tills LUMIX-indikatorn 
på displayen slocknar. (Om du inte väntar kan kameran skadas och data på kortet kan förstöras.)