Panasonic DMC-LX100 Operating Guide

Page of 332
332
SQW0034
Övrigt
Varningar och kommentarer
Den här produkten innehåller följande programvara:
(1)  programvara som har utvecklats självständigt av eller för Panasonic Corporation,
(2)  programvara som tillhör en tredje part och är licensierad till Panasonic Corporation, 
och/eller
(3)  programvara med öppen källkod
Programvaran som kategoriseras som (3) distribueras med en förhoppning att den ska 
vara användbar,  
men UTAN GARANTIER, vare sig gällande en underförstådd garanti avseende 
SÄLJBARHET eller LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST SYFTE. 
Se de utförliga reglerna och villkoren i garantin genom att välja 
[MENU/SET] → [Inst.] → [Disp version] → [Programvaruinfo].
Avfallshantering av produkter och batterier
Endast för Europeiska Unionen och länder med återvinningssystem
Dessa symboler på produkter, förpackningar och/eller medföljande 
dokument betyder att förbrukade elektriska och elektroniska produkter och 
batterier inte får blandas med vanliga hushållssopor.
För att gamla produkter och använda batterier ska hanteras och återvinnas 
på rätt sätt ska dom lämnas till passande uppsamlingsställe i enlighet med 
nationella bestämmelser.
Genom att ta göra det korrekt hjälper du till att spara värdefulla resurser 
och förhindrar eventuella negativa effekter på människors hälsa och på 
miljön.
För mer information om insamling och återvinning kontakta din kommun.
Olämplig avfallshantering kan beläggas med böter i enlighet med nationella 
bestämmelser.
Notering till batterisymbolen (nedanför):
Denna symbol kan användas i kombination med en kemisk symbol. I detta 
fall uppfyller den de krav som ställs i direktivet för den aktuella kemikalien.