Durable Key cabinet No. of hooks 54 1968-23 1968-23 Hoja De Datos

Los códigos de productos
1968-23
Descargar
Página de 2
KEY BOX CODE
KEY BOX CODE
ES | INSTUCCIONES DE USO DE LA CERRADURA CON COMBINACIÓN PARA
KEY BOX CODE
La cerradura con combinación es un elemento de seguridad inicialmente
 ajustado en la posición “000”. Usted decide entre seguir con este ajuste o
 establecer su  propia combinación secreta de tres números, para lo cual deberá
seguir las siguientes instrucciones:
1. Coloque los dígitos en la posición inicial “000”.
2. Desplace el botón que encontrará en la parte posterior de la cerradura de la posi ción A
a la posición B (Ver ilustración).
3. Gire los discos hasta que aparezcan los dígitos que usted haya elegido. Anote la
 combinación en un lugar seguro para evitar contratiempos.
4. Memorice el código numérico desplazando el botón nuevamente a la posición A. 
Asegúrese de haber seguido al pie de la letra estas instrucciones antes de cerrar el arma-
rio. A partir de este momento, la cerradura sólo se abrirá mediante el código numérico.
La cerradura sólo se cerrará si la combinación numérica está en posición. Repita los pasos
2, 3 y 4 para cambiar de combinación.
IT | ISTRUZIONI PER L’USO PER LA SERRATURA A COMBINAZIONE
KEY BOX CODE 
Al momento dell’acquisto, questa serratura a combinazione senza chiave è
 impostata in modo da aprirsi quando la combinazione è su „000“. È possibile
 lasciare invariata questa combinazione oppure impostare una combinazione
 personale sulle tre rotelle numeriche come segue:
1. Posizione di partenza, ad es. “000”.
2. Guardando la parte posteriore della serratura, si vede la levetta di commutazione rossa.
Questa levetta viene spostata dalla posizione A alla posizione B (vedere disegno).
3. Ora, portare le tre rotelle numeriche sul codice segreto scelto. Annotare la nuova cifra e
conservarla in un luogo protetto per poter aprire la serratura in seguito.
4. Senza modificare l’impostazione delle rotelle numeriche, riportare la levetta di commu-
tazione nella posizione A originaria.
Prima di chiudere il KEY BOX e utilizzare la serratura, accertarsi di avere eseguito
 correttamente i passi sopra descritti. Adesso la serratura può essere aperta soltanto con il
codice segreto.
La serratura può essere chiusa solamente se è impostata la corretta combinazione
 numerica. Se si desidera impostare una nuova combinazione, ripetere i passi dal 2 al 4.
PT | INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO PARA FECHO COM COMBINAÇÃO
KEY BOX CODE
Este fecho de segurança sem chave foi programado para abrir automaticamente
com o código“000”. Pode continuar a utilizar este código ou programar uma
combinação pessoal com os 3 rodízios, da forma que se segue:
1. Coloque os rodízios na posição inicial, por exemplo “000“.
2. Na traseira do fecho existe uma patilha de alteração. Esta patilha deve ser deslocada da
posição A para a posição B (ver esquema).
3. Em seguida, gire os 3 rodízios de modo a programar o seu código secreto. Anote o
novo código para o caso de o esquecer e guarde-o em lugar seguro.
4. Sem alterar a posição dos rodízios, desloque novamente a patilha de alteração para a
posição A inicial.
Certifique-se de que executou correctamente os passos acima descritos antes de fechar
o KEY BOX e utilizar o fecho. Este já só pode ser aberto com o seu novo código. O fecho
só funciona se for utilizada a combinação correcta. Se quiser alterar a combinação, repita
os passos 2 – 4.
KEY BOX CODE
KEY BOX CODE
NL | INSTRUCTIES VOOR HET  COMBINATIESLOT VOOR DE KEY BOX CODE
Het combinatieslot zonder sleutel heeft als voorlopige ingestelde code “000”.
U kan de drie getallen van het combinatieslot wijzigen aan de hand van de
 volgende instructies:
1. Zet het slotje op “000”.
2. Aan de achterzijde van het slotje vindt u een hefboom. Deze hefboom moet van  positie
A naar positie B verschoven worden. (zie tekening)
3. Vervolgens wijzigt u de getallen naar de gewenste code. Noteer deze code en bewaar
deze zorgvuldig. 
4. Laat de nieuwe combinatie van de getallen voorlopig staan. Verschuif de hefboom terug
van positie B naar positie A.
Zorg ervoor dat de bovenstaande instructies goed werden nagevolgd voordat u het
 sleutelkastje gebruikt. Het sleutelkastje kan nu alleen geopend worden aan de hand van de
door u ingestelde cijfercombinatie.
U kan het sleutelkastje alleen sluiten als de door u ingestelde cijfercombinatie is weerge-
geven. Als u een nieuwe cijfercombinatie wil instellen moet u de stappen 2 – 4 herhalen. 
NO | BRUKSANVISNING FOR KOMBINASJONSLÅSEN KEY BOX CODE
Denne sikkerhetslåsen uten nøkkel er innstilt slik at den åpnes med tall-
kombinasjonen „000“. Du kan enten beholde denne innstillingen, eller du kan
 stille inn din egen tresifrede kombinasjon på følgende måte:
1. Utgangsposisjon, for eksempel „000“.
2. På baksiden av låsen ser du den røde skiftespaken. Skyv denne spaken fra posisjon A
til posisjon B (se illustrasjon).
3. Nå stiller du inn din personlige kode på de tre tallskivene. Vi anbefaler å skrive opp denne
koden og å oppbevare den på et sikkert sted i tilfelle du skulle trenge den senere.
4. Uten å forandre innstillingen av tallskivene skyver du deretter skiftespaken tilbake til den
opprinnelige posisjon A.
Før du lukker KEY BOX og bruker låsen, må du forvisse deg om at du har utført disse trin-
nene korrekt. Nå kan låsen bare åpnes med din kode.
Du kan bare lukke låsen når riktig tallkombinasjon er innstilt. Ønsker du å stille inn en ny
kombinasjon, gjentar du trinnene 2 – 4.
SE | BRUKSANVISNING FÖR KOMBINATIONSLÅSET FÖR KEY BOX CODE
Det här säkerhetslåset utan nyckel är när du köper det inställt att öppnas med
”000”. Du kan låta den här inställningen vara kvar eller ställa in din egen kombi-
nation med de tre sifferhjulen:
1. Utgångsposition exempelvis ”000”.
2. Om du tittar på baksidan av låset, ser du den röda omställningsspaken. Den här spaken
flyttas från position A till position B (se skiss).
3. Nu ställer du in de tre sifferrullarna på den hemliga kod du har valt. Notera de nya
 siffrorna och spara dem på ett säkert ställe för senare behov.
4. Utan att ändra inställningen för sifferrullarna, skjuter du sedan tillbaka omställningsspa-
ken till den ursprungliga läget A.
Se till att du har utfört de steg som beskrivs ovan korrekt, innan du stänger KEY BOX och
använder låset. Nu kan låset endast öppnas med din kod.
Du kan endast stänga låset när den rätta sifferkombinationen är inställd. Om du vill ställa in
en ny kombination, upprepar du stegen 2 – 4. 
KEY BOX CODE
KEY BOX CODE
DK | BRUGSANVISNING FOR KOMBINATIONSLÅSEN FOR KEY BOX CODE
Når du køber denne sikkerhedslås uden nøgle, er den indstillet til at åbne ved
„000“. Du kan fortsætte med at bruge denne indstilling eller vælge at indstille din
egen kombination på de tre cifferskiver som beskrevet i det følgende:
1. Udgangspositionen kan eksempelvis være „000“.
2. På låsens bagside kan du se en rød skiftepind. Denne pind skal flyttes fra position A hen
i position B (se skitsen).
3. Indstil nu din personlige hemmelige kode på de 3 cifferskiver. Vi anbefaler dig at notere
de nye tal og opbevare dem et sikkert sted, hvis du senere skulle få brug for dem.
4. Uden at ændre indstillingen af cifferskiverne trykker du nu skiftepinden tilbage i dens
oprindelige position A.
Kontroller nu at du har udført de ovenstående instruktioner korrekt, inden du lukker
KEY BOX’en og bruger låsen. Nu kan låsen kun åbnes med din personlige kode.
Du kan kun lukke kombinationslåsen, når den rigtige talkombination er indstillet. Hvis du
ønsker at indstille en ny kombination, så gentag trin 2 – 4.
FI | KEY BOX CODE – AVAINKAAPIN YHDISTELMÄLUKON KÄYTTÖOHJE
Tämä avaimeton yhdistelmälukko on asetettu avautumaan numeroyhdistelmällä
„000“. Voit jättää käyttöön tämän numeroyhdistelmän tai asettaa oman 
3-numeroisen yhdistelmän seuraavasti:
1. Aseta lukko alkuasentoon „000“.
2. Lukon takapuolella näet punaisen vaihtovivun. Työnnä tämä vipu A-asennosta 
B-asentoon (katso piirros).
3. Aseta nyt kolmen numerovalitsimen avulla haluamasi numeroyhdistelmä. Merkitse uusi
numeroyhdistelmä muistiin ja säilytä sitä turvallisessa paikassa mahdollista myöhempää
tarvetta varten.
4. Jätä nyt numerovalitsimet tähän asentoon ja työnnä vaihtovipu takaisin A-asentoon.
Varmista, että olet suorittanut edellä kuvatut vaiheet oikein, ennen kuin suljet avainkaapin
oven ja käytät lukkoa. Tämän jälkeen lukko voidaan avata enää vain asettamallasi uudella
numeroyhdistelmällä.
Yhdistelmälukko voidaan sulkea vasta, kun siihen on asetettu oikea numeroyhdistelmä. Jos
haluat myöhemmin vaihtaa lukon numeroyhdistelmää, toista vaiheet 2 – 4.
RU | ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ КОДОВОГО ЗАМКА ДЛЯ
KEY BOX CODE
По умолчанию, кодовый замок в новом боксе для ключей открывает при
наборе комбинации «000». Вы можете использовать эту комбинацию или
задать собственный секретный код из трех цифр, следуя инструкции:
1. Установите на кодовом замке цифры «000»
2. На обратной стороне дверцы найдите рычаг-переключатель.
Переведите рычажок из позиции «А» в позицию «В» (см. на схеме).
3. Теперь, наберите три цифры нового кода. Запомните новый код или запишите.
4. Теперь, не меняя набранных цифр, переведите рычажок обратно в положение
«А».
Перед тем, как закрыть бокс для ключей, убедитесь, что Вы тщательно соблюли
инструкцию при установке кода. Теперь бокс для ключей можно открыть только
используя новый код. 
Закрыть бокс можно только тогда, когда на замке набран код. Если Вы хотите
поменять код, повторите шаги 2 – 4.
196x_BedienAnleitung.QXD:BedAnl_08  05.03.2008  17:43 Uhr  Seite 2