MAUL 8230590 Study Lamp Black 8230590 Fiche De Données

Codes de produits
8230590
Page de 2
Óâàæàåìûé ïîòðåáèòåëü,
Ïðî÷èòàéòå èíñòðóêöèþ ïî ýêñïëóàòàöèè îñâåòèòåëüíîãî 
ïðèáîðà è ñîõðàíèòå äëÿ äàëüíåéøåãî ïîëüçîâàíèÿ. Ìû 
îáðàùàåì Âàøå âíèìàíèå íà òî, ÷òî îïèñàíèå 
ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ íà ðàçíûå òèïû ñâåòèëüíèêîâ 
(ãàëîãåíîâûå, ýíåðãîñáåðåãàþùèå è äð.). Îñîáåííîñòè 
ðàçëè÷èÿ ìîæíî óñòàíîâèòü ïðè ïîìîùè èíñòðóêöèè, ãäå 
óêàçûâàåòñÿ íà îïðåäåëåííûé òèï ñâåòèëüíèêà.
 ðàìêàõ èíôîðìàöèè ïðèëàãàåòñÿ îïèñàíèå èñïîëüçóåìûõ 
ñèìâîëîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ óñòàíîâêè ñâåòèëüíèêà.
Îáùèå ïðàâèëà áåçîïàñíîñòè:
·
Âûíüòå øòåïñåëüíóþ âèëêó èç ðîçåòêè ïåðåä: 
·
óñòàíîâêîé îñâåòèòåëüíîãî ïðèáîðà;
·
ñìåíîé ëàìïû íàêàëèâàíèÿ;
·
ïðîòèðêîé îñâåòèòåëüíîãî ïðèáîðà;
·
Ïîñëå îêîí÷àíèÿ ïîëíîé ñáîðêè, ñîåäèíèòå 
îñâåòèòåëüíûé ïðèáîð ñ ñåòüþ ïåðåìåííîãî òîêà 
(230V). 
·
Èñïîëüçóéòå ëàìû íàêàëèâàíèÿ òîëüêî äî 
ìàêñèìàëüíî äîïóñòèìîé ìîùíîñòè. 
·
Èñïîëüçóéòå äëÿ ïðîòèðêè òîëüêî ñóõóþ òêàíü. 
·
Çàïðåùåííî èñïîëüçîâàòü â âçðûâîîïàñíûõ 
ïîìåùåíèÿõ. 
·
Îñâåòèòåëüíûé ïðèáîð íåëüçÿ íàêðûâàòü. 
·
Èñïîëüçîâàòü íà ðîâíûõ, óñòîé÷èâûõ ïîâåðõíîñòÿõ. 
·
Ãàëîãåíîâûå ñâåòèëüíèêè íå îñòàâëÿòü áåç 
ïðèñìîòðà. 
·
Íå äîòðàãèâàòüñÿ äî ãàëîãåííûõ ëàìï 
íåçàùèùåííûìè ðóêàìè. 
·
Íå èñïîëüçîâàòü èñïîð÷åííûå ñâåòèëüíèêè. 
·
Âî èçáåæàíèå îïàñíîñòè, ðåìîíò (çàìåíà ïðîâîäà 
ïèòàíèÿ îò ñåòè è äð.) ïðîèçâîäèòñÿ òîëüêî 
ïðîèçâîäèòåëåì, óïîëíîìî÷åííûì ñåðâèñîì èëè 
êâàëèôèöèðîâàííûìè ýëåêòðèêàìè, èìåþùèìè 
ñîîòâåòñòâóþùèé äîïóñê. 
·
Áåðå÷ü îò äåòåé 
·
Óòèëèçèðóéòå óïàêîâêó ïðè ñîáëþäåíèè ïðàâèë 
îõðàíû îêðóæàþùåé ñðåäû. 
Këàññ çàùèòû îò ïîðàæåíèÿ ýëåêòðè÷åñêèì òîêîì II, 
áåç çàùèòû ïðîâîäíèêà, äîñòàòî÷íàÿ èçîëÿöèÿ 
ìåæäó ïðîâîäíèêîì íàïðÿæåíèÿ è äåòàëÿìè 
ñîïðèêîñíîâåíèÿ. 
 Êëàññ çàùèòû îò ïîðàæåíèÿ ýëåêòðè÷åñêèì     
 òîêîì III, äîïîëíèòåëüíîå çàùèòíîå íèçêîå   
 íàïðÿæåíèå
Îñâåòèòåëüíûé ïðèáîð, ïðèãîäíûé ê óñòàíîâêå íà 
íîðìàëüíî âîñïëàìåíÿåìûå ìàòåðèàëû.
               Íå ñîêðàùàòü óêàçàííîå ìèíèìàëüíîå 
ðàññòîÿíèå ä îñâåùàåìîé ïîâåðõíîñòè.
Âíèìàíèå! Ãîðÿ÷àÿ ïîâåðõíîñòü. Ïîâåðõíîñòü 
îñâåòèòåëüíîãî ïðèáîðà ìîæåò ïðåâûøàòü 
óêàçàííóþ òåìïåðàòóðó.
 Ëàìïà íàêàëèâàíèÿ ñ ñàìîçàùèòîé, âîçìîæíà 
ýêñïëóàòàöèÿ áåç çàùèòíîãî ïîêðûòèÿ (ïëàôîíà).
Îñâåòèòåëüíûé ïðèáîð èñïîëüçîâàòü òîëüêî â ñóõèõ 
çàêðûòûõ ïîìåùåíèÿõ.
                   Ïîâðåæäåííûå ïëàôîíû çàìåíèòü 
   íåìåäëåííî.
Ñàìîîòêëþ÷àþùèéñÿ òðàíñôîðìàòîð : â ñëó÷àå 
íåïîëàäîê íåîáõîäèìî ïðåðâàòü ýíåðãîñíàáæåíèå.
Òðàíñôîðìàòîð : â ñëó÷àå êîðîòêîãî çàìûêàíèÿ íå 
ïðèãîäåí ê èñïîëüçîâàíèþ.
Îòäåëüíûå äåòàëè ê ñâåòèëüíèêó ( áëîê ïèòàíèÿ îò 
ñåòè, áàëëàñò)
MAUL çàÿâëÿåò î ñîîòâåòñòâèè òîâàðî-
ñïåöèôè÷åñêèõ íîðì è ïðèäåðæèâàíèÿ åâðîïåéñêîé 
äèðåêòèâû.
Estimado usuario:
Rogamos leer con atención el modo de empleo para la puesta en 
funcionamiento de la lámpara y conservarlo en el futuro.
Tenga en cuenta que esta descripción se refiere a varios tipos de lámparas 
(por ejemplo halógenas o de bajo consumo). Las características específicas 
para un cierto producto se distingue mediante la referencia a un determinado 
tipo de lámpara en las instrucciones de montaje. 
Además se describen todos los símbolos utilizados dentro de esa 
información. Las advertencias sobre símbolos para su lámpara las hallará en 
las instrucciones de montaje. 
Advertencias generales de seguridad:
?
Quite siempre el enchufe antes de:
?
Montar la lámpara
?
Cambiar la bombilla
?
Limpiar la lámpara
?
No conecte la lámpara con una red de 230V hasta que esté 
totalmente instalada/montada.
?
No conecte la lámpara con una red de 230V hasta que esté 
totalmente instalada/montada.
?
Utilice bombillas únicamente hasta el voltaje máximo permitido.
?
Para la limpieza solo utilice paños secos.  
?
No utilizar en espacios con peligro de explosión
?
No recubra nunca la lámpara.
?
Utilizar únicamente en superficies planas y estables.
?
No deje lámparas halógenas encendidas sin vigilancia.
?
No toque la bombilla halógena con los dedos desprotegidos. 
?
Las lámparas dañadas no se deben utilizar nuevamente. 
?
Todas las reparaciones (por ejemplo cambio del conductor de 
cierre de red) deben ser realizadas solo por el fabricante, por sus 
servicios autorizados o por personal especialmente capacitado, a 
fin de prevenir peligros.
?
La lámpara no es apta para el uso por niños.
?
Elimine el embalaje separando clases de material y tenga en 
cuenta posibles instrucciones para el trato de residuos. 
 
Categoría de protección eléctrica II, sin conductor de protección 
ya que existe suficiente aislamiento entre partes portadoras de 
electricidad y partes en contacto.
Clase de protección eléctrica III, muy baja tensión de seguridad 
tocable
Lámparas aptas para su fijación directa sobre superficies 
normalmente inflamables.
            No vulnerar la distancia mínima hacia las superficies
            iluminadas. 
Atención: Superficie caliente. La cabeza de la lámpara puede 
superar la temperatura indicada. 
Bombilla autoprotegida, posible su funcionamiento en lámparas 
sin cubierta protectora. 
Las lámparas solo se pueden utilizar en interiores secos.
                   Sustituir inmediatamente cualquier cubierta protectora
                   dañada.
Transformador de seguridad fail safe. En caso de error se 
interrumpe el circuito de entrada.
Transformador de seguridad a prueba de corto circuitos: después 
de un corto circuito deja de funcionar.
         
Accesorios independientes para lámparas  (por ej. unidad 
supletoria de energía, conector) 
MAUL declara que las lámparas cumplen con lo establecido en las 
directrices europeas y las normas específicas del producto.
No elimine las lámparas como residuo doméstico. Este aparato 
contiene materiales reutilizables. Las autoridades municipales de 
su región le indicarán dónde entregar las materias residuales de 
aparatos.
Riesgo de ceguera 
Grupo de riesgo 1: Mirar directamente, verticalmente y de forma 
ininterrumpida uno de los focos luminosos durante más de 100 
segundos desde una distancia inferior a 20 centímetros puede 
dañar la retina. Mirar ocasionalmente los focos luminosos durante 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
F
0.2m
> 80 °C
F
0.2m
> 80 °C
8
2
0
7
0
0
9
.1
4
6
Íå óòèëèçèðóéòå îñâåòèòåëüíûå ïðèáîðû  ÷åðåç 
áûòîâîé ìóñîð. Â íèõ íàõîäÿòñÿ öåííûå ìàòåðèàëû 
äëÿ ïåðåðàáîòêè. Ãîðîäñêîå óïðàâëåíèå íàçîâåò Âàì 
áëèæàéøåå ìåñòî óòèëèçàöèè èñïîð÷åííîé áûòîâîé 
òåõíèêè.
Ëàìïû òàê æå íåëüçÿ âûáðàñûâàòü ÷åðåç áûòîâîé 
ìóñîð. Ñäàéòå èõ, ïîæàëóéñòà, â ìàãàçèí èëè â 
ñïåöèàëüíîå ìåñòî óòèëèçàöèè.
Îïàñòíîñòü îñëåïëåíèÿ
Transformator zabezpieczaj¹cy odporny na zwarcie: po 
zwarciu ju¿ nie dzia³a.
Ãðóïïà
 
ðèñêà 1: áåñïðåðûâíûé, íåïîñðåäñòâåííûé, 
âåðòèêàëüíûé âçãëÿä, áîëåå ÷åì 100 ñåêóíä íà 
ðàññòîÿíèè ìåíåå 20 ñì â îäèí èç èñòî÷íèêîâ ñâåòà, 
ìîæåò âåñòè ê ïîâðåæäåíèþ ñåò÷àòêè ãëàçà. Ïðè 
îáû÷íîì èñïîëüçîâàíèè ñëó÷àéíûé âçãëÿä ê 
èñòî÷íèêàì ñâåòà áåçâðåäåí.
Szanowny u¿ytkowniku,
przed uruchomieniem lampy nale¿y przeczytaæ niniejsze wskazówki i 
zachowaæ je w razie potrzeby póŸniejszego sprawdzenia.
Prosimy uwzglêdniæ, ¿e przy niniejszym opisie chodzi o kilka typów 
lamp (np. halogenowe lub energooszczêdne). Specyficzne dla 
produktu cechy mo¿na rozpoznaæ, gdy w instrukcji monta¿u ekstra 
zostanie wymieniony typ lampy. 
Poza tym w niniejszej informacji zostan¹ opisane wszystkie 
zastosowane symbole, w³aœciwe wskazówki dot. symboli Pañstwa 
lampy znajduj¹ siê w instrukcji monta¿u.
 
Ogólne wskazówki bezpieczeñstwa:
·
Wtyczkê zasilaj¹c¹ nale¿y od³¹czyæ przed:
monta¿em lampy
·
wymian¹ ¿arówki
·
czyszczeniem lampy
··
Lampê pod³¹czyæ do zasilania sieciowego 230V 
dopiero po jej ca³kowitym zainstalowaniu/zamontowaniu.
··
Nale¿y stosowaæ ¿arówki wy³¹cznie o maks. 
dopuszczonej mocy.
··
Do czyszczenia nale¿y stosowaæ wy³¹cznie suche szmatki.  
··
Nie u¿ywaæ w pomieszczeniach zagro¿onych wybuchem.
··
Lampy nigdy nie przykrywaæ.
··
U¿ywaæ na równych i stabilnych powierzchniach.
··
Lamp halogenowych nigdy nie pozostawiaæ bez nadzoru.
··
¯arówek halogenowych nie nale¿y nigdy dotykaæ go³ymi 
rêkami. 
··
Uszkodzonych lamp nie mo¿na ju¿ wiêcej u¿ywaæ. 
··
W celu unikniêcia niebezpieczeñstw naprawy (np. 
wymiana przewodu zasilaj¹cego) mog¹ byæ wykonywane 
wy³¹cznie przez producenta, jego pe³nomocnika 
serwisowego lub w podobny sposób wykwalifikowany 
zak³ad.
··
Lampa nie jest przeznaczona dla dzieci.
··
Opakowanie nale¿y usun¹æ odpowiednio do rodzaju i 
przestrzegaæ ewentualnie specjalnych wskazówek 
dotycz¹cych utylizacji. 
  
Elektryczna klasa ochronna II bez przewodu ochronnego, 
poniewa¿ istnieje wystarczaj¹ca izolacja pomiêdzy 
elementami przewodz¹cymi napiêcie a elementami, które 
mo¿na dotkn¹æ.
Elektr. klasa ochronna III napiêcie bezpieczne, które 
mo¿na dotkn¹æ.
Lampy, przeznaczone do bezpoœredniego przymocowania 
do normalnie ³atwopalnych powierzchniach.
Nie mo¿e zostaæ przekroczony minimalny odstêp 
do oœwietlonych powierzchni. 
Uwaga ! Gor¹ca powierzchnia. Oprawa lampy mo¿e 
przekroczyæ podan¹ temperaturê.
¯arówki z w³asn¹ ochron¹, mo¿liwa praca w lampach bez 
os³ony ochronnej.   
Lampa mo¿e byæ stosowana wy³¹cznie w suchych 
pomieszczeniach.
Ka¿d¹ uszkodzon¹ os³onê ochronn¹ nale¿y 
natychmiast wymieniæ.
Transformator zabezpieczaj¹cy Fail-Safe: w przypadku 
b³êdu zostanie przerwany obieg pr¹du wejœciowego.
·
·
Niezale¿ne urz¹dzenia do lampy (np. zasilacz, statecznik)
MAUL wyjaœnia, ¿e lampy s¹ zgodne z europejskimi 
wytycznymi i normami specyficznymi dla produktu.
Lampy nie wyrzucaæ do pojemników na domowe odpadki. 
Niniejsze urz¹dzenie zawiera surowce wtórne mo¿liwe do 
ponownego wykorzystania. Pañstwa lokalny urz¹d gminy 
udziela informacji o publicznych miejscach skupu 
elektrycznego sprzêtu u¿ywanego. Równie¿ ¿arówek nie 
mo¿na wyrzucaæ do pojemników na domowe odpadki. 
Uszkodzone ¿arówki nale¿y zwróciæ sprzedawcy lub oddaæ do 
wymienionych punktów skupu.
Ryzyko oœlepniêcia
Grupa ryzyka 1: Nieprzerwane, bezpoœrednie, prostopad³e 
spogl¹danie w Ÿród³o œwiat³a d³u¿ej ni¿ 100 sekund z odleg³oœci 
mniejszej ni¿ 20 centymetrów, mo¿e prowadziæ do uszkodzenia 
siatkówki w oku. Okazjonalnie wystêpuj¹ce spogl¹danie w Ÿród³o 
œwiat³a przy normalnych korzystaniu est nieszkodliwe.
F
> 80 °C
0.2m
 
Jakob MAUL GmbH  
Jakob-Maul-Str. 17 
D-64732 Bad-König
 
Telefon: 0180 3 502 220 
(Euro 0,09 Min. aus dem Festnetz der Deutschen 
Telekom; über Mobilfunk ggf. abweichend)
 
E-Mail: contact@maul.de 
www.maul.de