AEG LK 18 97141 Benutzerhandbuch

Produktcode
97141
Seite von 10
10 | CZ
CZ | 11 
Návod k obsluze a montáži světel pro denní svícení s LED a obrysových světel
Úvod
Světla pro denní svícení svítí nezávisle na osvětlení vozidla a zvyšují ještě dodatečně jeho bezpečnost. Montáž 
světel pro denní svícení s integrovaným obrysovým světlem se provádí podle ECE-R 48. Před montáží a 
připojením si nejdříve přečtěte návod k obsluze a kontrolujte vyhlédnutá místa ve Vašem vozidle, jestli posky-
tují dostatečnou hloubku na vestavění. Uschovejte si dobře návod k obsluze a předávejte ho v případě potřeby 
spolu se světly.
Použití k určenému účelu
Světla pro denní svícení s LED jsou určena jen pro vozidla s napětím 12 nebo 24 V v elektrické síti a smějí 
se montovat jen na předek vozidla. Bezpodmínečně je nutné dodržet pokyny k montáži a zákonné předpisy. 
Jenom tak je možné zajistit bezpečnost a bezvadnou funkci. Výrobce neručí za možné škody způsobené jiným 
použitím než použitím k určenému účelu.
Obsah dodávky
Po vybalení a ještě před montáží zkontrolujte, jestli jsou v obsahu všechny potřebné díly. Vyměňte ihned 
poškozené nebo vadné díly, neuvádějte je do provozu.
Včetně kabelového svazku, montážního materiálu a schéma zapojení
Vlastnosti denních světel
Nenahrazují tlumená světla za soumraku nebo ve tmě
• 
Svítí jen při zapnutém zapalování a vypnutých hlavních světlech
• 
Vypínají se automaticky při zapnutí hlavních světel
• 
 
Vlastnosti denních a obrysových světel
Nenahrazují tlumená světla za soumraku nebo ve tmě
• 
Svítí jen při zapnutém zapalování a tlumí se (snížená jasnost) při zapnutí parkovacích světel
• 
Obrysová světla vozidla musí být deaktivovaná       
• 
Vlastnosti denních, obrysových a parkovacích světel
Nenahrazují tlumená světla za soumraku nebo ve tmě
• 
Svítí jen při zapnutém zapalování a tlumí se (snížená jasnost) při zapnutí parkovacích světel
• 
Přejímají funkci parkovacích světel podle nastavení vypínače
• 
Obrysová světla vozidla musí být deaktivovaná  
• 
Všeobecná bezpečnostní upozornění
 
 
Pročtěte si všechna bezpečnostní upozornění. Nerespektování následující pokynů může vést k  
 
zásahu elektrickým proudem, požárů nebo těžkým zraněním. Uschovejte si dobře tato bezpečnostní  
 
upozornění.
 
 
Nebezpečí nehod a ohrožení života pro malé i velké děti! Nenechávejte děti, aby si hrály s obalovým  
 
materiálem – nebezpečí udušení!
 
Nedovolujte dětem aby si hrály s kabely – nebezpečí uškrcení! Nedovolujte dětem, aby si hrály s 
montážním materiálem, mohou spolknout malé díly a udusit se.
Tento výrobek je nevhodný pro osoby (včetně dětí), které nejsou schopné ho ovládat z důvodu omezených 
fyzických, senzorických, duševních schopností nebo které jsou nezkušené a nezaučené. Výrobek nesmí používat 
bez dozoru nebo pokynů zodpovědné osoby.
Záruka se nevztahuje na poškození způsobená neodborným zacházením, nerespektováním návodu k obsluze 
nebo zásahem do konstrukce výrobku neautorizovanou osobou.
Světla pro denní svícení nerozebírejte. Opravy smí provádět jen kvalifikovaní pracovníci servisu.
Pokny k montáži a výstražná upozornění
Před montáží zkontrolujte, jestli je dostatečné místo za nárazníkem; v žádném případě neomezovat chlazení 
• 
brzd a chladičů stlačeného vzduchu anebo poškodit hadice, elektrická vedení nebo výztuže.
Světla pro denní svícení se rozsvěcují automaticky při zapnutí zapalování a svítí tak dlouho dokud je vypnuté 
• 
osvětlení vozidla (parkovací, tlumená, mlhová a dálková světla). V Německu nesmí svítit koncová světla při 
zapnutých světlech pro denní svícení.
Dodržujte bezpodmínečně montážní rozměry a zákonná ustanovení.
• 
Pozor! Podle ECE-R 48 smějí být vpředu aktivní jen dvě obrysová světla. Proto se musí sériová obrysová 
světla deaktivovat.
Dbejte na bezpečnostní upozornění a podmínky vydané výrobcem vozidla a opravářskými dílnami.
• 
Jestliže nejste obeznámeni s elektrickými rozvody ve Vašem vozidle, pak Vám doporučujeme pověřit montáží 
• 
odbornou nebo autorizovanou dílnu výrobce Vašeho vozidla.
Před pracemi na elektrické síti vozidla odpojte vždy oba póly baterie, protože může jinak dojít ke zkratu při 
• 
chybné instalaci.
Rovněž je nutné opojit i oba póly přídavných baterií (pokud jsou ve vybavení vozidla). 
• 
Eventuální zkraty mohou poškodit díly, elektronické systémy nebo je nežádoucím způsobem aktivovat (air-
• 
bag, motorové řídící systémy, atd.).
Po odpojení záporného resp. kladného pólu baterie ztratí všechny elektronické paměti jako např. palubního 
• 
počítače, spínacích hodin nebo rádia zaznamenané hodnoty a nastavení. Proto si zaznamenejte před instalací 
např. kód rádia.
Informujte zákazníky před předáním vozidla, že je nutné znovu zadat a zaznamenat údaje týkající se např. 
• 
polohy sezení, tempomatu, spínacích hodin nebo přídavného topení.
Výrobce kontroluje průběžně, jestli splňuje a dodržuje výrobek nejnovější zákonné požadavky. Výrobce neručí 
• 
za škody způsobené chybnou montáží nebo neodbornou obsluhou.
Návod na vestavění s obrázky najdete na konci návodu
Údržba a ošetřování 
 
Světla pro denní svícení nepotřebují žádnou údržbu. Na čistění rozptylového skla používejte vlhký hadr bez 
agresivních čistících prostředků.
Upozornění k odstranění do odpadu
 
Odstraňujte balení a elektrické přístroje do odpadu ekologicky.
 
Podle evropské směrnice 2002/96/EC týkající se starých elektrických a elektronických přístrojů  
 
a realizace v národním právu se musí uvedené přístroje sbírat roztříděně a odevzdávat k ekolo-
gickému, opětovnému zhodnocení.
Informujte se u Vaší obce nebo městské správy o možnostech odstranění vysloužilých elektrických přístrojů do 
odpadu.
Technické údaje
Provozní napětí: 
 
12/24V DC 
Příkon: 
 
 
4,5 W
Typ osvětlovacího prostředku: 2 x 18 High Performance LED
Teplotní rozsah:  
 
- 25 – + 85 °C
downloadlike
ArtboardArtboardArtboard