AEG LK 18 97141 Benutzerhandbuch

Produktcode
97141
Seite von 10
1
3
2
 CODE ? 
xxxx
58R
58L
3 A*
3 A*
3 A*
15
31
31
58
15
31
31
30
86
85
3A*
3A*
Relais**
12V 10A
87a
31
87
58
15
31
31
3 A*
3 A*
14
15 
  *  Bei Verwendung als Positions- und Parklicht  
  min. 350 mm. 
**  Bei Fahrzeugbreiten schmaler 1300 mm beträgt 
  der Abstand mindestens 400 mm. 
*** Bei Verwendung als Positionslicht max.  
  400 mm. Wird die Leuchte nur für die   
  Tagfahrlicht-Funktion eingesetzt, entfällt diese  
  Einschränkung.
  *  When used as a Position Light or Parking Light, 
  min. 350 mm. 
**  With vehicles less than 1300 mm wide, the  
  distance has to be at least 400 mm. 
*** When used with position light max. 400 mm.  
  If the light is only used for the daytime running  
  light function, this restriction does not apply.
  *  In caso di utilizzo come luce di posizione o di  
  stazionamento min. 350 mm. 
**  Nel caso di ampiezza del veicolo inferiore a  
  1300 mm, la distanza minima è di 400 mm. 
*** Se si utilizza come luce di posizione max.  
  400 mm. Questa restrizione non è applicabile  
  se il fanale si usa esclusivamente con la  
  funzione di luce di circolazione diurna.
  *  350 mm minimum lors de l‘utilisation comme  
  feux de position et feux de stationnement. 
**  Sur les véhicules d‘une largeur < 1300 mm, la 
  distance minimale doit être de 400 mm. 
*** Si utilisé avec la fonction feu de position,  
  maximum 400 mm. Cette restriction n`est pas 
  applicable si le feu est uniquement utilisé pour  
  la fonction de feu diurne.
  *  Při použití jako obrysová a parkovací světla 
  minimální 350 mm. 
**  U vozidel užších než 1300 mm činí rozteč  
  nejméně 400 mm. 
*** Při použití jako obrysové světlo maximálně  
  400 mm. Toto omezení neplatí, jestliže je světlo  
  používané jen pro jízdu za dne.
  *  Ak sa použijú ako smerové a obrysové svetlá 
  min. 350 mm. 
**  Ak je šírka vozidla užšia ako 1300 mm, odstup  
  činí minimálne 400 mm. 
*** Pri použití ako obrysové svetlo max. 400 mm.  
  Ak je svetlo používané iba ako denné svetlo,  
  toto obmedzenie neplatí.
max.
400 mm ***
min.
250 
mm*
max.
1500 mm
90°
min. 600 mm **
Fahrbahn
Einbaumaße
 
  
58
  
15
  
31
Gelb
Standlicht
Weiß
Zündung / geschaltetes Plus
Schwarz
Masse
yellow
Parking light
white
Ignition/connected plus pole
black
ground
giallo
Luce di posizione
bianco
Accensione / alimentazione 
sottochiave
nero
massa
gris
Feu de position
blanc
Allumage / plus commuté
noir
masse
žlutá
parkovací světlo
bílá
Zapalování  / připojený plus pól
černá
kostra
žltá
Parkovacie svetlo
biela
Zapaľovanie / zapnuté plus
čierna
kostra
Sicherung nicht enthalten / Fuse not include / Sicurezza non contenuta  / Fusible non inclure / Pojistka není v obsahu Nezahrňuje poiste-
nie / Nie zawiera zabezpieczenia
**
Öffner- oder Wechslerrelais nicht im Lieferumfang enthalten / Opener- or changeover relay not in the delivery scope / Contatto a relè 
aperto o con contatto in scambio non incluse / Relais d‘ouverture ou de changement par inclus dans le volume de livraison / Rozpínací a 
přepínací relé / nejsou v obsahu dodávky / Otváracie alebo prepínacie relé nie sú súčasťou dodávky
  Schaltung für Betrieb als Tagfahrlicht, 
Positionslicht und Parklicht
  Switch for Daytime Headlight, Position Light and 
Parking Light
  Collegamento per il funzionamento come luce 
diurna, luce di posizione e di stazionamento
  Connexion pour fonctionnement comme feux de 
jour, feux de position et feux de stationnement
  Zapojení pro provoz jako světla pro denní svícení, 
obrysová a parkovací světla
  Prepínanie ako pre denné stretávacie svetlá, 
smerové svetlá a obrysové svetlá
  Schaltung für den Betrieb als Tagfahrlicht 
(erlischt beim Einschalten des Standlichtes)
  Switch for Daytime Headlight (switches off 
when the sidelights are switched on)
  Collegamento per il funzionamento come luce 
diurna (si spegne all‘accensione della luce di 
stazionamento)
  Connexion pour fonctionnement comme feux 
de jour (s‘éteint lors de l‘activation des feux de 
position)
  Zapojení pro provoz jako světla pro denní 
svícení (zhasínají při zapnutí parkovacích 
světel)
  Prepínanie ako pre denné stretávacie svetlá 
(zhasnú pri zapnutí obrysových svetiel)
  Schaltung für Betrieb als Tagfahr- und 
Positionslicht
  Switch for Daytime Headlight and 
Position Light
  Collegamento per il funzionamento come 
luce diurna o di posizione 
  Connexion pour fonctionnement comme 
feux de jour et feux de position
  Zapojení pro provoz jako světla pro 
denní svícení a obrysová světla
  Prepínanie ako pre denné stretávacie 
svetlá a smerové svetlá
4.2
4.1
4.3
downloadlike
ArtboardArtboardArtboard