AEG LK 18 97141 Benutzerhandbuch

Produktcode
97141
Seite von 10
12 | SK
SK | 13 
Návod na používanie a montáž LED denných svetiel a pozičných svetiel
Úvod
Denné svetlá svietia nezávisle od osvetlenia vozidla a tým ponúkajú dodatočnú bezpečnosť. Montáž denných 
svetiel s integrovaným pozičným svetlom je vykonávaná podľa ECE-R 48. Pred ich zabudovaním a zapojením 
si dôkladne prečítajte návod na použitie a preverte možnosti montáže na Vašom vozidle. Návod na použitie si 
starostlivo uschovajte a v prípade predania LED denných svetiel tretím osobám ho odovzdajte spolu s nimi.
Použitie v súlade s určením
LED denné svetlá sú určené na zabudovanie do vozidiel s 12 alebo 24 V palubnou sieťou a môžu byť namonto-
vané iba na čelnú časť vozidla. Bezpodmienečne dodržiavajte montážne pokyny a právne predpisy. Iba vtedy je 
možné zaručiť bezpečnosť a bezchybné fungovanie. Výrobca nepreberá zodpovednosť za možné škody, ktoré sú 
spôsobené používaním, ktoré nie je v súlade s určením.
Obsah dodávky
Po vybalení a pred montážou skontrolujte, či sú v dodávke obsiahnuté všetky časti. Poškodené alebo defektné 
časti ihneď vymeňte a neuvádzajte ich do prevádzky.
Vrátane zväzku káblov, montážneho materiálu, montážneho návodu s obrázkami (schéma zapojenia).
Vlastnosti denných stretávacích svetiel
Nie sú náhradou za stretávacie svetlá za šera alebo tmy
• 
Svietia len pri zapnutom zapaľovaní a vypnutom osvetlení
• 
Pri zapnutí osvetlenia sa automaticky vypnú
• 
 
Vlastnosti denných stretávacích svetiel a smerových svetiel
Nie sú náhradou za stretávacie svetlá za šera alebo tmy
• 
Svietia len pri zapnutom zapaľovaní a stlmia sa (znížená intenzita), len čo sa zapnú obrysové svetlá
• 
Bočné smerové svetlá musia byť deaktivované
• 
Vlastnosti denných stretávacích svetiel, smerových svetiel a obrysových svetiel
Nie sú náhradou za stretávacie svetlá za šera alebo tmy
• 
Svietia len pri zapnutom zapaľovaní a stlmia sa (znížená intenzita), len čo sa zapnú obrysové svetlá
• 
Preberajú funkciu obrysových svetiel podľa polohy vypínača 
• 
Bočné smerové svetlá musia byť deaktivované
• 
Denné stretávacie svetlá sú homologované podľa smernice ECE č. 87 a č. 48. 
Všeobecné bezpečnostné pokyny
 
 
Prečítajte si všetky bezpečnostné pokyny. Nedodržiavanie ďalej uvedených inštrukcií môže viesť k  
 
elektrickému skratu, požiaru a/alebo ťažkým poraneniam. Dôkladne si uschovajte tieto  
 
bezpečnostné pokyny.
 
Nebezpečenstvo ohrozenia života a nebezpečenstvo úrazu pre deti a malé deti! Nedovoľte deťom    
 
hrať sa s obalovým materiálom – nebezpečenstvo udusenia!
 
Nenechajte deti hrať sa s káblom – nebezpečenstvo zaškrtenia. Nedovoľte deťom hrať sa s 
montážnymi a upevňovacími časťami, hrozí nebezpečenstvo prehltnutia a smrť udusením.
Tento výrobok nie je určený pre osoby (vrátane detí), ktoré sú vzhľadom k ich fyzickým, senzorickým alebo 
duševným schopnostiam alebo nedostatku skúseností alebo vedomostí neschopné narábať s výrobkom. Nesmú 
používať tento produkt bez dozoru alebo usmernenia zodpovednej osoby.
Záruka sa nevzťahuje na poškodenia spôsobené neodborným zaobchádzaním, nedodržiavaním návodu na 
použitie alebo zásahom do výrobku neautorizovanými osobami.
Neotvárajte denné svetlá. Opravy môže vykonávať iba kvalifikovaný servisný personál. 
Montážne a varovné pokyny
Pred montážou skontrolujte, či je vstavaná hĺbka za nárazníkom/vzduchovou mriežkou dostatočná; v 
• 
žiadnom prípade nezmenšujte prívod chladiaceho vzduchu pre brzdy alebo chladič plniaceho vzduchu príp. 
nepoškoďte hadičky, elektrické vedenia alebo vystuženie.
Denné svetlá svietia automaticky, akonáhle je zapnuté zapaľovanie a pokiaľ sú hlavné reflektory (parkovacie, 
• 
stretávacie, hmlové alebo diaľkové svetlá) vypnuté. Spiatočné svetlá nesmú byť v Nemecku zapnuté súčasne 
s dennými svetlami.
Bezpodmienečne dodržiavajte montážne rozmery a právne predpisy.
• 
Pozor! Podľa ECE-R 48 môžu byť vpredu aktívne len dve pozičné svetlá. Sériové pozičné svetlo musí byť 
deaktivované.
Dbajte na výrobcom a automobilovým servisom predpísané bezpečnostné pokyny a ustanovenia. 
• 
Ak sa nevyznáte v elektrike vozidla, odporúčame Vám prenechať zabudovanie odbornému servisu alebo 
• 
autorizovanej dielni Vášho automobilového výrobcu.
Pred začiatkom práce s elektrikou vozidla odpojte vždy mínus- a plus-pól automobilovej batérie, pretože v 
• 
prípade inštalačných chýb hrozí nebezpečenstvo skratu.
Ak vozidlo disponuje dodatočnými batériami, je potrebné ich taktiež na všetkých póloch odpojiť od elektriky 
• 
vozidla.
Eventuálne skraty môžu poškodiť alebo aktivovať súčiastky alebo elektronické systémy (airbag, riadiace sys-
• 
témy motora atď.). 
Po odpojení mínus-pólu príp. plus-pólu batérie stratia všetky bežné elektronické pamäte ako napr. palubný 
• 
počítač, spínacie hodiny a rádiá svoje uložené hodnoty. Z toho dôvodu si pred inštaláciou zaznačte napr. kód 
rádia.
Pri predaji vozidla upozornite zákazníka na to, že musí v danom prípade nanovo zadať údaje pre napr. polohu 
• 
sedadla, tempomat, spínacie hodiny alebo dodatočné vykurovanie.
Výrobca neustále kontroluje, či je zaručené, že výrobok spĺňa najnovšie právne požiadavky. Výrobca týchto 
• 
systémov však nepreberá ručenie za škody, ktoré sú spôsobené nesprávnou montážou alebo neodborným 
zaobchádzaním.
Návod na montáž s názornými obrázkami nájdete na konci návodu
Údržba a starostlivosť
Údržba denných svetiel nie je potrebná. Na čistenie rozptylového skla používajte prosím vlhkú handričku bez 
agresívneho čistiaceho prostriedku.
Pokyny týkajúce sa likvidácie
 
Balenie a elektrospotrebiče zlikvidujte ekologicky.
 
Podľa Európskej smernice 2002/96/EC o elektro- a elektronických starých spotrebičoch a presa 
 
denia do národného práva musia byť opotrebované elektrospotrebiče zbierané osobitne a odovzda-
né na ekologické opätovné použitie.
O možnostiach likvidácie doslúžených elektrospotrebičov sa prosím informujte na Vašom obecnom alebo mest-
skom úrade.
Technické údaje
Prevádzkové napätie: 
 
  12/24 V DC 
Príkon: 
 
 
  4,5 W
Typ osvetľovacieho prostriedku:  2 x 18 High Performance LED
Teplotný rozsah: 
 
  - 25 – + 85 °C
downloadlike
ArtboardArtboardArtboard