Panasonic DMC-LX100 Operating Guide

Page of 332
262
Wi-Fi
Používanie služby „LUMIX CLUB“
Vymazanie vášho prihlasovacieho ID a konta zo služby „LUMIX CLUB“
Keď fotoaparát odovzdávate inej osobe alebo sa ho chystáte vyhodiť, vymažte svoj prihlasovací 
identifikátor ID z fotoaparátu.
Môžete vymazať aj svoje konto v službe „LUMIX CLUB“.
1
  Nastavte menu.
 →   [Setup] (Nastavenia) → [Wi-Fi] → [Wi-Fi Setup] (Nastavenie Wi-Fi) → 
[LUMIX CLUB]
2
  Zvoľte položku [Delete account] (Vymazať konto).
 
•  Zobrazí sa hlásenie. Stlačte tlačidlo [MENU/SET].
3
  Vo výzve na potvrdenie vymazania prihlasovacieho ID zvoľte možnosť [Yes] (Áno).
 
•  Zobrazí sa hlásenie. Stlačte tlačidlo [MENU/SET].
4
  Vo výzve na potvrdenie vymazania konta v službe „LUMIX CLUB“ zvoľte možnosť 
[Yes] (Áno).
•  Ak chcete službu naďalej používať, voľbou možnosti [No] (Nie) vymažete len prihlasovací ID. 
Po vykonaní úkonu zatvorte menu.
5
  Stlačte tlačidlo [MENU/SET].
•  Prihlasovací ID sa vymaže a potom sa zobrazí hlásenie informujúce o vymazaní vášho konta. 
Stlačte tlačidlo [MENU/SET].
  Zmeny a iné úkony s prihlasovacími ID je možné vykonávať len na prihlasovacom ID získanom 
fotoaparátom.