Panasonic DMC-LX100 Operating Guide

Page of 332
180
Optická stabilizácia obrazu, zoom a blesk
Snímanie s bleskom (dodané príslušenstvo)
Zmena režimu blesku
Režim snímania: 
Zvoľte si vždy režim blesku, ktorý zodpovedá podmienkam pri snímaní.
1
  Nastavte menu.
 → 
 [Rec] (Snímanie) → [Flash] (Blesk) → [Flash Mode] (Režim blesku)
2
  Tlačidlami ▲▼ zvoľte požadovanú položku a stlačte tlačidlo [MENU/SET].
:  [Forced Flash On] (Trvalá 
aktivácia blesku):
:  [Forced On/Red-Eye] (Trvalá 
aktivácia s tlmením efektu 
červených očí)*
Pri snímaní sa vždy použije blesk.
•  Ideálne pre snímanie záberov s protisvetlom 
alebo keď je objekt osvetlený jasným 
svetlom, napríklad svetlom žiariviek.
:  [Slow Sync.] (Synchronizácia 
s pomalou uzávierkou)
:  [Slow Sync./Red-Eye] 
(Synchronizácia s pomalou 
uzávierkou s tlmením efektu 
červených očí)*
Predĺžením expozičného času pri odpálení blesku 
sa nasnímajú jasnejšie zábery, napríklad pri snímaní 
objektov s nočnou oblohou v pozadí.
•  Ideálne pre snímanie záberov osôb s nočnou 
oblohou v pozadí.
:  [Forced Flash Off] (Trvalé 
vyradenie blesku)
Zábery sa pri všetkých podmienkach pri snímaní 
snímajú bez použitia blesku.
•  Ideálne pre snímanie na miestach, kde je 
použitie blesku zakázané.
*
  Toto je dostupné, len keď je položka [Wireless] (Bezdrôtový režim) v rámci položky [Flash] 
(Blesk) nastavená na [OFF] (Vyp.) 
 a položka [Firing Mode] (Režim odpaľovania) je 
 
Použijú sa dva záblesky. Snímaná osoba by mala až do druhého záblesku zostať 
v nehybnom stave. Interval medzi zábleskmi závisí od jasu objektu.
•  Účinok funkcie tlmenia efektu červených očí sa môže u jednotlivých osôb odlišovať a je 
ovplyvnený faktormi ako vzdialenosť objektu, či sa snímaná osoba pri prvom záblesku pozerala 
do fotoaparátu a podobne. V niektorých prípadoch môže byť účinok funkcie tlmenia efektu 
červených očí zanedbateľný.
n
  Tlmenie efektu červených očí
Režim snímania: 
Ak použijete blesk spolu s funkciou tlmenia efektu červených očí ([
], [
]), fotoaparát 
automaticky identifikuje efekt červených očí a vykoná korekciu dát statického záberu.
 → 
 [Rec] (Snímanie) → [Red-Eye Removal] (Odstránenie efektu červených očí)
Nastavenia: [ON] (Zap.)/[OFF] (Vyp.)
  Keď je táto funkcia nastavená na [ON] (Zap.), symbol blesku sa zmení na [
]/[
].
 Nedostupné v nasledujúcom prípade:
  Za určitých podmienok sa môže stať, že sa nepodarí korigovať efekt červených očí.