Panasonic DMC-LX100 Operating Guide

Page of 332
60
Základné funkcie
Voľba režimu snímania
Uloženie kombinácie nastavení, ktoré sa použijú počas snímania 
(Používateľské nastavenie)
Môžete uložiť až tri kombinácie vašich obľúbených nastavení menu. Voľba funkcie [Utilize 
Custom Set feature] (Funkcia použitia používateľského nastavenia) z menu používateľských 
nastavení [Custom] vám umožní rýchlo prepnúť na nastavenia, ktoré ste si zvolili pre 
používateľské nastavenia.
n
  Uloženie používateľského nastavenia
1
 Nastavte svoje obľúbené nastavenia menu, napríklad menu snímania [Rec], menu 
snímania videozáznamov [Motion Picture] a menu používateľských nastavení [Custom].
2
 Nastavte menu.
 →   [Custom] (Používateľské nastavenia) → [Cust.Set Mem.] (Pamäť 
použ. nastavení)
3
 Tlačidlami ▲▼ zvoľte používateľské nastavenie (C1-C3), do ktorého chcete nastavenie 
uložiť, a stlačte tlačidlo [MENU/SET].
 
  •  Zobrazí sa výzva na potvrdenie. Ak zvolíte [Yes] (Áno), úkon sa vykoná.
  Nastavenie nasledujúcich položiek menu sa neuloží do pamäte používateľských nastavení.
Menu snímania 
[Rec]
Menu nastavení 
[Setup]
Menu prehliadania 
[Playback]
• 
Údaje zaregistrované 
vo funkcii [Face Recog.] 
(Identifikácia tvárí)
• 
Nastavenie [Profile Setup] 
(Nastavenie profilu)
• 
Všetky menu
• 
[Rotate Disp.] (Otočenie 
zobrazenia)
• 
[Picture Sort] (Triedenie snímok)
• 
[Delete Confirmation] (Potvrdenie 
vymazania)
n
  Použitie používateľského nastavenia
 
1
 Nastavte menu.
 →   [Custom] (Používateľské nastavenia) → [Utilize Custom Set feature] 
(Funkcia použitia používateľského nastavenia)
 
2
50
i
 Tlačidlami ▲▼ zvoľte používateľské nastavenie.
 
3
 Stlačte tlačidlo [MENU/SET].
  • 
 Nastavenia sa prepnú na nastavenia, ktoré ste zvolili pre 
používateľské nastavenie.
Použitie funkčného tlačidla na vyvolanie používateľských nastavení
Nastavenie funkčného tlačidla na funkciu [Utilize Custom Set feature] (Funkcia použitia 
používateľského nastavenia) vám umožňuje rýchlo prepnúť na vaše obľúbené nastavenia stlačením 
funkčného tlačidla.
1
  Priraďte funkciu [Utilize Custom Set feature] (Funkcia použitia používateľského nastavenia) 
svojmu obľúbenému funkčnému tlačidlu pomocou funkcie [Fn Button Set] (Nastavenie funkčného 
tlačidla) v menu používateľských nastavení [Custom]. 
2
  Stlačte funkčné tlačidlo, ktorému je priradená funkcia [Utilize Custom Set feature] (Funkcia 
použitia používateľského nastavenia). Tlačidlami ◄► zvoľte používateľské nastavenia a stlačte 
tlačidlo [MENU/SET].
downloadlike
ArtboardArtboardArtboard