AEG HSM/R 5638 520643 Benutzerhandbuch

Produktcode
520643
Seite von 45
Język polski
53
Techniczne specyfikacje
Model: .................................................................................................................................HSM/R 5638
Waga netto włącznie z adapterem: ................................................................................ok. 0,232 kg
Adapter zasilania
Klasa bezpieczeństwa: ...........................................................................................................................II
Napięcie zasilające: .............................................................................................AC 220-240 V, 50 Hz
Zasilacz wyjściowy:...............................................................................DC 3,0 V, 150 mA, 2 W maks.
Akumulator: ..........................................................................................................1 x 1,2 V, 1000 mAh
Czas pracy: .....................................................................................................................maks. 60 minut
Czas ładowania akumulatora: ..............................................................................................10 godzin
Zastrzegamy sobie prawo wprowadzania zmian technicznych i projektowych w trakcie 
ciągłego rozwoju produktu.
Urządzenie jest zgodne z aktualnymi dyrektywami CE, dotyczącymi zgodności elektroma-
gnetycznej czy niskiego napięcia i produkowane jest zgodnie z najnowszymi przepisami 
bezpieczeństwa.
Ogólne warunki gwarancji
Producent / Dystrybutor udziela 24 miesięcy gwarancji na zakupione urządzenie. Okres 
gwarancji liczony jest od daty zakupu urządzenia.
W tym okresie uszkodzone urządzenie będzie bezpłatnie wymienione na wolne od wad. 
W przypadku, gdy wymiana będzie niemożliwa do zrealizowania, Nabywca otrzyma zwrot 
ceny zakupu urządzenia.
Za uszkodzone urządzenie uważa się takie, które nie spełnia funkcji określonych w instrukcji 
obsługi, a przyczyną takiego stanu jest wewnętrzna wada fabryczna lub materiałowa.
Gwarancją nie są objęte uszkodzenia mechaniczne, chemiczne, termiczne, powstałe w 
wyniku działania sił zewnętrznych (np. przepięcie w sieci energetycznej czy wyładowania at-
mosferyczne), jak również wady powstałe w wyniku obsługi niezgodnej z instrukcją obsługi
urządzenia.
downloadlike
ArtboardArtboardArtboard