AEG HSM/R 5638 520643 Benutzerhandbuch

Produktcode
520643
Seite von 45
Język polski
54
Nabywcy przysługuje prawo do wymiany urządzenia na wolne od wad lub, jeśli wymiana 
jest niemożliwa, zwrotu gotówki tylko po dostarczeniu do punktu zakupu kompletnego 
urządzenia z oryginalnymi akcesoriami, instrukcją obsługi i w oryginalnym opakowaniu wraz 
z dowodem zakupu i prawidłowo wypełnioną kartą gwarancyjną (pieczątka sklepu, data 
sprzedaży urządzenia).
Gwarancja oraz zawarte w niej warunki obowiązują na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
Niniejsza gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Nabywcy wyni-
kających z przepisów Ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży 
konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2002 r. Nr 141, poz. 1176).
Dystrybutor:
CTC Clatronic Sp. z o.o
ul. Opolska 1 a karczów
49 - 120 Dąbrowa
Wyjmowanie akumulatora
Urządzenie to jest wyposażone w akumulator Ni-MH.
Przed wyrzuceniem urządzenia akumulator ten należy wyjąć.
Jako klienci, są Państwo prawnie zobowiązani do zwrócenia zużytych baterii/akumulatorów.
 
OSTRZEŻENIE:
Przed wyjęciem akumulatora, urządzenie należy odłączyć od sieci!
•  Wykręć śruby z obudowy przy użyciu małego śrubokręta krzyżowego.
•  Odseparować obie połówki obudowy.
•  Wyjąć akumulator.
Akumulator należy przekazać do punktu zbiórki zużytych baterii lub odpadów niebezpiecz-
nych. O szczegóły należy pytać władze gminne.
downloadlike
ArtboardArtboardArtboard