Panasonic DMC-LX100 Operating Guide

Page of 332
55
SQW0034
Grunder
Ta bilder med användning av sökaren 
Ställa in ögonsensorns känslighet eller ställa in så att visningen 
växlar mellan sökaren och displayen
 →   [Anpassad] → [Ögonsensor]
[Känslighet]
Använd den här inställningen för att ange ögonsensorns känslighet.
[HIGH] / [LOW]
[LVF/Skärmvisn.]
Använd den här inställningen för att växla mellan sökarvisning och 
displayvisning.
[LVF/MON AUTO] (automatisk växling mellan sökaren och displayen) / 
[LVF] (sökarvisning) / [MON] (displayvisning)
 •När visningsläget ändras med användning av [LVF]-knappen, ändras 
även inställningen för [LVF/Skärmvisn.]. 
Om diopterjustering
Justera dioptern efter din syn, så att du ser sökaren tydligt.
Vrid på diopterjusteringsratten och justera tills de tecken som 
visas i sökaren syns klart och tydligt.
Diopterjusteringsratt
Om ögonsensor med autofokus
Om ögonsensorn aktiveras när [AF via ögonsensor] i [Anpassad]-menyn är inställd på 
[ON], ställer kameran in fokus automatiskt.
 •Funktionen ögonsensor med autofokus ställer endast in fokus en gång när du tittar in i 
sökaren. Funktionen justerar inte fokus kontinuerligt medan du tittar in i sökaren.
 
Även om [AF via ögonsensor] är inställt och kameran ställer in fokus automatiskt avges ingen 
pipsignal.
Ej tillgänglig i följande fall:
 
[AF via ögonsensor] fungerar eventuellt inte i låg belysning.